Wsparcie na realizację programu „Deszczówka”

Wsparcie na realizację programu „Deszczówka” w Wielkopolsce

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody w regionie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wsparcie na realizację programu „Deszczówka” dotyczy inwestycji realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 r., w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej, służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zieleni – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Samorządy i podległe im jednostki mogą liczyć na wsparcie na realizację programu „Deszczówka”

Jak zaznacza UMWW, program „Deszczówka” skierowany jest do samorządów terytorialnych i jednostek im podległych z województwa wielkopolskiego. Urząd marszałkowski wskazuje, że celem tego programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy, poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zieleni na terenie województwa wielkopolskiego oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę. W budżecie województwa wielkopolskiego na realizację programu pn. „Deszczówka” zaplanowano 2 mln zł.

Wsparcie na realizację programu „Deszczówka” do 70% kosztów kwalifikowanych

Samorządowy program „Deszczówka” daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajne zjawiska pogodowe widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70% procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów do budowy pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych w wydatkach poniesionych na realizację programu pn. „Deszczówka” zalicza się m.in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami oraz zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających – wylicza UMWW.

Wsparcie na realizację programu „Deszczówka” – wnioski do 17 lipca br.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: planowana ilość wody do zmagazynowania, zgodność wniosku z celami programu, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, a także wysokość wkładu finansowego z budżetu samorządu terytorialnego lub jednostki mu podległej w kosztach kwalifikowalnych i sposób zagospodarowania wody oraz wielkość nawadnianej powierzchni.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać do 17 lipca 2020 r., a szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

Wielkopolska jednej z najbardziej suchych regionów

Przy okazji UMWW przypomina, że Wielkopolska należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie i dodaje, że dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest szczególnie ważne. Region charakteryzuje się specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się od kilku lat cyklicznie w Wielkopolsce. Zadaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Jednym z kierunków realizacji tego celu jest właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. Metodą sprzyjającą ograniczeniu niekorzystnych zjawisk klimatycznych może być retencjonowanie wody opadowej w okresach mokrych i jej wykorzystywanie w okresach suchych – tłumaczy urząd marszałkowski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama