Większa atrakcyjność

Budowę kanalizacji sanitarnej (0,4 km) i sieci wodociągowej (0,8 km), modernizację sieci kanalizacyjnej (0,5 km) oraz doposażenie oczyszczalni ścieków w płuczkę – separator piasku zakłada projekt pn.: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka”. 12 maja br. władze gminy podpisały umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Funduszu Spójności. Beneficjentowi zagwarantowano maksymalne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie blisko 732 tys. zł (wartość całkowita inwestycji to nieco ponad 1 mln zł). Realizacja zadania ma przyczynić się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby, zmniejszenia ilości powstających osadów oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego inwestycją z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić najdalej 31 marca przyszłego roku.

Na podstawie: www.wfosigw.bialystok.pl

Partner Portalu

Partner Portalu