Warszawa zbiera deszczówkę

Warszawa zbiera deszczówkę

„To nie przelewki – Warszawa zbiera deszczówkę” – pod takim hasłem ruszyła kampania „Warszawskiego programu ochrony zasobów wody”, którego celem jest ochrona i zwiększenie zasobów wody w Warszawie – poinformował stołeczny magistrat.

Jak zaznacza Urząd m.st. Warszawy (UM), na program składa się sześć filarów działań, w tym dotacje na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających oraz zbiorników wodnych. Realizatorami programu są jednostki miejskie, a także inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy. Magistrat podkreśla, że dzięki kompleksowemu podejściu do przeciwdziałania zmianom klimatycznych, Warszawa jest liderem w magazynowaniu wody.

Warszawa zbiera deszczówkę – I filar – dotacje retencyjne

Stołeczny magistrat wskazuje, że w ramach tego filaru, do 31 lipca br. można składać wnioski o dotację na budowę zbiorników na deszczówkę. Dofinansowanie jest udzielane na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających (np. skrzynek rozsączających, studni chłonnych, a także drenaży rozsączających i ogrodów deszczowych), a także zbiorników retencyjnych (podziemnych lub powierzchniowych, szczelnych lub zapewniających wsiąkanie wody do gruntu, otwartych w formie oczka wodnego lub zamkniętych). Ze zbiorników takich można pobierać wodę do ponownego jej wykorzystania, np. do podlewania terenów zieleni.

Wspomniane dotacje są adresowane do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w wysokości do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Ze wsparcia mogą również skorzystać jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a wysokość wsparcia dla nich wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Przy okazji magistrat tłumaczy, że „zbieranie i zagospodarowywanie wód opadowych w miejscu ich powstawania ogranicza odpływ wody z miasta. Dzięki budowie urządzeń służących do tego celu, czyli tworzeniu tzw. błękitnej infrastruktury, łagodzimy niekorzystne zmiany klimatyczne powstające w mieście. Przeciwdziałamy przesuszaniu terenów miejskich, obniżaniu się zwierciadła wody gruntowej. Oszczędzamy również przepełnione kanalizacje deszczowe, które mogą w czasie gwałtownych opadów generować powodzie. Ponadto, woda zagospodarowana w mieście wpływa korzystnie na rośliny, które produkują dla nas tlen. Więcej wody zagospodarowanej, to więcej roślin i zwierząt w mieście”.

Przy okazji UM wylicza, że dotychczas wpłynęło 606 wniosków o dotacje, które opiewają na kwotę 2,52 mln zł, przy czym na ten cel zarezerwowano 3,5 mln zł. Przygotowano 191 umów o dotację, a pozostałe wnioski są w opracowaniu i uzupełnianiu danych przez wnioskodawców. Podpisano 99 umów. Pierwsze dotacje zostały już rozliczone (wypłacono 12000 zł w ramach trzech dotacji). Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.

Warszawa zbiera deszczówkę – II filar – obszary naturalnej retencji

Jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny podmokłe są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Chcąc zmniejszyć odwodnienie miasta należy chronić takie tereny. W tym roku miasto realizuje projekt ochrony zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy. W jego ramach zostaną poprawione właściwości retencyjne wybranych terenów, np. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych. Działania zostaną przeprowadzone na terenie pięciu dzielnic: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, a także Mokotów i Ursynów. Miasto planuje również budowę zastawek na rowach melioracyjnych w rezerwacie przyrody Las Kabacki oraz adaptację zastawki w rezerwacie przyrody Morysin do potrzeb ochrony jego walorów.

Powierzchnie przepuszczalne – III filar akcji Warszawa zbiera deszczówkę

Stołeczny magistrat zaznacza również, że „rozpłytowuje” powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody, czyli np. asfaltowe i betonowe. Takie miejsca obniżają temperaturę w mieście w okresie letnim i zwiększają bioróżnorodność zarówno w obszarze fauny, jak i flory miejskiej. „Rozpłytowanie” pozwala na zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w miejscu gdzie one powstały, zwiększając retencję w glebie i zapobiegając odpływowi wody. Przykładami takich działań są: rozpłytowana w 2018 r. centralna wyspa ronda pl. Politechniki – 500 m2, na powierzchni której zostały posadzone byliny. Kolejne miejsca to: Bonifraterska (2018), Lindleya (2018), al. Szucha (2019), a jeszcze w tym roku zmiany dokonane zostaną na ul. Stalowej.

Miasto stawia również na zielone tory tramwajowe – jeszcze w czerwcu br. skończą się prace na torowisku przy ul. Grochowskiej. Dzięki tej inwestycji będzie w Warszawie łącznie 25 km zielonych torów tramwajowych. Trawa jest zastępowana dziewięcioma gatunkami rozchodnika znanego z przydomowych ogródków, dzięki czemu w niektórych porach roku tory będą wyglądać jak kolorowy dywan. Co ważne, rozchodnik rzadziej niż trawa wymaga podlewania wodą.

Jak wskazuje UM, od 2019 r. na terenach Zarządu Zieleni jest blisko 100 ha łąk – 20 ha łąk kwietnych w parkach i ponad 80 ha trawników przyulicznych pozostawionych jako tzw. miejskie łąki – porośnięte trawami i roślinami dwuliściennymi, które magazynują wodę. W kolejnych latach miasto planuje „rozpłytowywać” po ok. 2000 m2 w 10 lokalizacjach.

Warszawa zbiera deszczówkę – IV filar – kanały miejskie

W celu przeciwdziałania skutkom suszy, zwiększenia retencji wody w mieście, ochrony istniejących zasobów wodnych, poprawy warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego, miasto dostosowuje zarządzanie przepływami w istniejącej sieci kanałów i zbiorników wodnych w mieście. Zmieniana jest funkcja kanałów – z drenującej na nawadniającą. Z 29 zarządzanych przez miasto kanałów wybrano sześć, na których zostaną założone urządzenia piętrzące i sterujące przepływem wód. Zamiast pozbywać się wody z miasta, jest ona retencjonowana tam gdzie powstaje. W podpiętrzonych kanałach powstanie magazyn wody istotny dla przyrody, siedlisk gatunków roślin i zwierząt – tłumaczy UM.

W tym zakresie wykonane zostały już prace na pierwszym z obiektów, czyli na Kanale Gocławskim. Dzięki piętrzeniu w kanałach miasto napełniło również przyległe do nich zbiorniki, czyli Jezioro Balaton, Jezioro Kamionkowskie i zespół zbiorników w Parku Skaryszewskim.

W trakcie piętrzenia w kanale Gocławskim woda zasila również przyległy zbiornik – Balaton na Pradze Południe. Dzięki prostym działaniom zbiornik zyskał prawie 8000 m3 wody. To liczba odpowiadająca 1440 beczkowozom – wylicza UM.

Tam, gdzie w trakcie opadów występuje niewielkie ryzyko lokalnych podtopień – nie są koszone rośliny wodne. W celu ograniczenia parowania wody pozostawiane są trzciny. Rośliny niekoszone zabezpieczają podłoże przed przesuszeniem.

Magistrat zaznacza również, że będą likwidowane nieużywane i niepotrzebne już dawne rowy melioracyjne, szczególnie na terenach porolnych, takich jak Skarpa Warszawska w Wilanowie i na terenach leśnych (np. Młociny, Las Bemowski, Wawer, Targówek, Las Kabacki i Praga Południe), które utraciły swoją pierwotną funkcję i odwadniają miasto.

Filary V i VI czyli ujęcia wody podziemnej i procedury planistyczne

Magistrat wskazuje, że dodatkowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest 85 ogólnodostępnych ujęć wody podziemnej tzn. ujęć czwartorzędowej wody oligoceńskiej. Ujęcia te mogą być alternatywnym dla mieszkańców dostępem do wody pitnej, w przypadku długotrwałego niskiego poziomu Wisły. Obecnie analizowane są możliwości prawne zachowania ujęć miejskich oraz ujęć prywatnych, np. poprzez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy wnioskowanie o zmiany przepisów ogólnokrajowych.

Działania zapobiegające odwodnieniu miasta i zwiększeniu retencji uwzględniane są również w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu planowanych inwestycji, poprzez zastosowanie zielono-błękitnej infrastruktury (zielone dachy i ściany, ogrody deszczowe), a także przez konieczność retencjonowania wód opadowych czy zakaz likwidacji istniejącej sieci hydrograficznej (kanały, rowy) i jej zakrywania.

Miasto przygotowuje też „Kodeks dobrych praktyk w procesie inwestycyjnym”, w zakresie sposobu zagospodarowania wód opadowych. Rekomendacja do jego stosowania będzie dotyczyć jednostek miejskich, deweloperów i indywidualnych inwestorów prywatnych. Szczegółowe informacje na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. UM Warszawy

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama