W kierunku zrównoważonym

Komisja Europejska przyjęła dokument, który przyczyni się do sformułowania stanowiska Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych negocjacji na temat celów zrównoważonego rozwoju. Mają one służyć wzmocnieniu zobowiązania społeczności międzynarodowej do zwalczania ubóstwa i wspierania zrównoważonego rozwoju. Wyzwania te dotyczą warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń.
 
Potrzebne są nowe ramy, aby zmobilizować międzynarodową społeczność do stawienia czoła wzajemnie powiązanym wyzwaniom, polegającym na eliminowaniu ubóstwa i podnoszeniu poziomu dobrobytu, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważenia postępu na całym świecie – stwierdził Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.
 
Cele zrównoważonego rozwoju przyczynią się do powstania nowych międzynarodowych ram służących zapewnieniu skutecznej realizacji milenijnych celów rozwoju. Podstawę tych ram będą stanowiły trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: społeczny, środowiskowy i gospodarczy. W związku z tym również obywatele UE odniosą wymierne korzyści w postaci dalszego wspierania i stymulowania motorów trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy warunków socjalnych oraz zdrowszego i czystszego środowiska.
 
Nie ulega wątpliwości, że po raz pierwszy świat dysponuje technologią i zasobami umożliwiającymi likwidację skrajnego ubóstwa. Osiągnięcie sukcesu na tym polu musi być naszym wyraźnym zobowiązaniem. Można to osiągnąć jedynie na drodze wzrostu gospodarczego i rozwoju o zrównoważonym charakterze. Musimy znaleźć rozwiązania, które rzeczywiście zapewnią równowagę między celami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi – powiedział Andris Piebalgs, komisarz ds. rozwoju.
 
Wniosek Komisji zawiera wezwanie do rozwiązywania kwestii ogólnoświatowych, m.in. ubóstwa, bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji, wody i ochrony sanitarnej, zrównoważonej energii i konsumpcji, różnorodności biologicznej, degradacji gruntów oraz mórz i oceanów.
 
Przedstawiony 4 czerwca br. komunikat KE zostanie poddany dyskusji na forum Rady Ministrów oraz w Parlamencie Europejskim. Wynik będzie drogowskazem dla stanowiska UE w negocjacjach na szczeblu ONZ i przyczyni się do przygotowania sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ na temat ram na okres po 2015 r. Publikacja wniosków sformułowanych przez otwartą grupę roboczą jest oczekiwana w przyszłym miesiącu.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu
Fot. www.freeimagines.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny