Strefy ochronne

Strefy ochronne również dla prywatnych ujęć wody

Znowelizowana ustawa Prawo wodne nałożyła z dniem 1 stycznia 2018 r. na właścicieli ujęć wody obowiązek ustanowienia stref ochronnych. Wiele przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, posiadających na swoim terenie ujęcia wody do celów własnych, otrzymuje w ostatnim czasie informacje pisemne z Zarządów Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia stref ochronnych dla posiadanych ujęć.

Strefy ochronne – jak przebiega procedura ustanawiania?

Procedura ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody wszczynana jest – zgodnie z art. 133 ustawy Prawo wodne – z urzędu. Oznacza to, że właściwy miejscowo Zarząd Zlewni powinien zawiadomić właściciela ujęcia o rozpoczęciu postępowania.

Praktyka pokazuje, że wraz z informacją o wszczęciu postępowania organ wskazuje na konieczność przedłożenia aktualnej mapy zasadniczej pobranej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z proponowanym zasięgiem ochrony bezpośredniej ujęcia wody na danej działce oraz określenia powierzchni ochrony bezpośredniej.

Jak wyznaczyć strefę ochrony bezpośredniej?

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo wodne, strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Z art. 133 ust. 3 ww. ustawy wynika, iż strefę ochronną (obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej) ustanawia się na podstawie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych, z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Strefy ochronne. Jaka wielkość?

Jak zaznaczono wyżej, wielkość strefy winna być wynikiem analizy ryzyka zagrożeń. Jednak na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż żaden przepis prawa nie ustala minimalnej powierzchni strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Co więcej, przepisy ustawy Prawo wodne nie pozwalają organowi prowadzącemu postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej na kwestionowanie wielkości tej strefy.

Nakazy i zakazy w wyznaczonej strefie.

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody objęty jest szczególnymi restrykcjami. Obszar ten powinien w sposób właściwy uniemożliwiać dokonanie zanieczyszczeń ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

1) odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) zagospodarować teren zielenią;

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4) ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Oznaczenie granic terenu ochrony bezpośredniej

Artykuł 129 ustawy Prawo wodne wskazuje, że teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Ponadto zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub przemieszczania stałych znaków stojących lub pływających oraz tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Oczywiście, należy również pamiętać, że koszty utworzenia strefy ochronnej obciążają właściciela ujęcia wody, co warto wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu proponowanej strefy.

Strefy ochronne – procedura z urzędu wymogiem prawnym

Reasumując, zaznaczyć należy, że wszczynana z urzędu procedura ustanawiania strefy ochronnej ujęcia wody jest wymogiem prawnym, wynikającym z zapisów ustawy Prawo wodne. Przebieg granic stref ochronnych, jak również jej powierzchnia zależą od przeprowadzonej analizy ryzyk, do podjęcia której zobligowany jest właściciel ujęcia. Ustanowienie strefy następuje w formie decyzji wydawanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a jego konsekwencją jest konieczność odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania terenu oraz gospodarowanie nim w sposób zgodny z przepisami prawa.

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny