Środki na dokumentację

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, Gmina Wilkowice, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytomiu, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gmina Lubliniec otrzymały dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, których realizacja nastąpi w latach 2014-2020. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazane zostały potwierdzenia przyznania dotacji.
 kasa na dokumentacje
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie będzie realizowało przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza IV”. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to blisko 1,3 mln zł, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi ok. 1 mln zł.
 
Takie samo wsparcie otrzymała gmina Wilkowice na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”. Całkowity koszt projektu to 1,2 mln zł.
 
Wsparcie rzędu 1,9 mln zł otrzymało natomiast Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne na „Kompletną dokumentację na uporządkowanie gospodarki osadowej na OS Centralna w Bytomiu”. Koszt projektu to blisko 2,2 mln zł.
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji” potrzebuje jedynie 325 tys. zł, a zatem Fundusz przyznał mu dofinansowanie w wysokości niemal 276 tys. zł.
 
Wreszcie w Lublińcu zaistniała potrzeba przygotowania dokumentacji do zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu”. WFOŚiGW w Katowicach postanowił wesprzeć tę inicjatywę kwotą blisko 800 tys. zł, przy całkowitych kosztach wynoszących ok. 940 tys. zł.
 
Opracowana w ramach ww. projektów dokumentacja techniczna umożliwi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kolejnych gminach woj. śląskiego poprzez m.in. wybudowanie ok. 100 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowanie istniejących oczyszczalni ścieków.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu