gospodarowanie wodą opadową

Sprawne gospodarowanie wodą opadową – jeden z priorytetów cywilizacyjnych

Wzrost liczby ludności na świecie, gwałtowana urbanizacja i degradacja środowiska przyrodniczego mają poważne konsekwencje w odniesieniu do zasobów wody. Dlatego sprawne gospodarowanie wodą opadową to aktualnie jeden z największych problemów rozwijających się urbanistycznie miast Europy – zaznacza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP), opierając się na informacji, którą przygotowali dr inż. Dariusz Świerk i mgr inż. arch. kraj. Patryk Antoszewski z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu tej uczelni.

Niezbędne sprawne gospodarowanie wodą opadową w miastach

Jak zaznacza UP, tradycyjne techniki gospodarowania wodą deszczową często tylko potęgują efekt straty wody. W przypadku, kiedy woda zostanie jednak poprawnie odprowadzona pojawiają się zjawiska zaburzenia klimatu lokalnego związane z obniżeniem się wód gruntowych, a co się z tym wiąże – z suszą miejską i potęgowaniem efektu miejskiej wyspy ciepła. Wszystkie te zdarzenia oddziałują negatywnie na funkcjonowanie terenów zieleni i ludzi w mieście.

Aktualny stan zasobów wodnych w miastach wynika z niewłaściwego zagospodarowania zlewni czyli obszarów, z których wody spływają do jednego wspólnego zbiornika oraz z przyśpieszonych zmian klimatu. Powoduje to wzmożone występowanie zjawisk ekstremalnych, takich jak: powodzie i susze, zwiększone ryzyko pożaru terenów leśnych i terenów zieleni, obniżenie poziomu wód, zwiększenie prędkości spływu powierzchniowego, wysychanie siedlisk związanych z wodą, a przez to zmniejszenie ich powierzchni, negatywny wpływ na zasilanie wód podziemnych, spadek żywotności drzew i zmniejszenie bioróżnorodności – mówią Dariusz Świerk i Patryk Antoszewski.

Sprawne gospodarowanie wodą opadową na danym terenie

Według naukowców z Poznania, jednym z rozwiązań tego problemu jest zintegrowane zarządzanie wodami opadowymi, bazujące na gospodarowaniu opadem na terenie, na którym wystąpił – w celu jego lokalnej retencji, infiltracji i parowania. Aby możliwe było wdrażanie systemów bazujących na lokalnym zachowaniu zasobów wód opadowych należy zmienić sposób postrzegania miasta. Konieczne jest zrozumienie niezbędności wody w mieście i zaprzestania myślenia o niej w kategorii produktu – dodają przedstawiciele UP.

Mała retencja to techniczne i nietechniczne działania, których celem jest poprawienie bilansu wodnego poprzez zwiększenie jej naturalnej zdolności retencyjnej czyli wydłużenie czasu odpływu wód ze zlewni poprzez gromadzenie ich w różnego rodzaju obiektach, a także środowisku. Wpływa to na zachowanie wody w miejscu jej opadu oraz na szeroko rozumiany rozwój „naturalnego” krajobrazu w mieście. Ma ona na celu zmniejszenie negatywnych skutków związanych z zaburzeniem cyklu hydrologicznego w mieście – mówi dr inż. Dariusz Świerk.

Działania, które można uznać za sprawne gospodarowanie wodą opadową

Według UP, działania związane z gromadzeniem i przetrzymywaniem wody można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to działania strukturalne, które odpowiadają za oczyszczanie wody i jej infiltrację oraz retencję. Druga kategoria to działania niestrukturalne, które ograniczają powstawanie zanieczyszczeń i odpływ powierzchniowy. Działania strukturalne polegają na stosowaniu rozwiązań technicznych, inwestycyjnych i okołoinwestycyjnych, takich jak budowa, rozbudowa, przekształcenie i adaptacja szarej infrastruktury, biorąc pod uwagę stosowanie najlepszych praktyk w gospodarowaniu wodą deszczową. Przykładem mogą tu być chociażby zielone dachy powstające na wiatach przystankowych w Poznaniu. Działania strukturalne to przede wszystkim powierzchnie przepuszczalne, pasy roślinności buforowej, urządzenia do infiltracji wód opadowych, urządzenia do powierzchniowej retencji wód opadowych, a ponadto urządzenia hydrofitowe do oczyszczania wód opadowych oraz buforowe strefy roślinności przybrzeżnej z barierą biogeochemiczną, które mogą przechwytywać zanieczyszczenia z wody wbudowując je w swoje tkanki, a także spowalniać spływ powierzchniowy. Stosując powyższe rozwiązania można realnie zmniejszyć starty wody w mieście oraz wspomóc jej magazynowanie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UP

rys. na otwarcie Patryk Antoszewski. Wizualizacja fragmentu projektu ekologicznego parku miejskiego z widokiem na urządzenia hydrotechniczne oraz buforowe strefy roślinności przybrzeżnej z barierą biogeochemiczną.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny