Skażenie rzek

Do rzek Utrata i Żbikówka (powiaty pruszkowski i warszawsko-zachodni) dostała się substancja ropopochodna. Zanieczyszczenie stwierdzono 4 grudnia 2014 r.
 
Aby zapobiec dalszemu skażeniu i usunąć zanieczyszczenie, Straże Pożarne z Błonia i Pruszkowa ustawiły zapory sorpcyjne. Oceny zagrożenia dla środowiska dokonali pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Czynności kontrolne polegały na pobraniu próbki wody i gleby w miejscu, w którym doszło do zanieczyszczenia. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, sprawca wylał do Żbikówki olej opałowy.
 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie art. 182 §1 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, „kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
 
Na podstawie: www.wios.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny