Raport na sejmowym forum

23 października 2014 r.Sejm przyjął raport z realizacji „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (PEP). Obowiązek sporządzania raportu nakłada art. 16 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska.
Dokument sporządzono w 2013 r. na podstawie m.in. analizy danych statystycznych, z uwzględnieniem efektów realizacji programów współfinansowania ze środków UE oraz funduszy ekologicznych. W raporcie oceniono stopień i zakres realizacji priorytetów PEP-u. Ponadto zaprezentowano w nim analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska w perspektywie 2020 r. oraz stan ich realizacji.
 
Dodatkowo dokument zawiera najważniejsze kierunki przyszłych działań, które mają na celu trwały rozwój gospodarczy przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Kluczowe obszary tematyczne objęte opracowaniem to: gospodarka wodno-ściekowa (więcej), gospodarka odpadami (czytaj), ochrona powietrza (więcej), ochrona przyrody i leśnictwo (czytaj).
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny