Przywrócony przepływ

Odchodzenie od użytkowania rolniczego terenu, trudności w prowadzeniu prac utrzymaniowych rzeki Krasnej oraz działalność bobrów spowodowały całkowite zarośnięcie koryta rzeki. W konsekwencji podwyższył się poziom wód w dolinie, zdarzają się podtopienia terenów zabudowanych na jej obrzeżach oraz zanikają wartości cenne przyrodniczo. Sytuacja ta doprowadziła do podjęcie działań zmierzających do przywrócenia przepływu w korycie rzeki.
 
krasna
 
Od połowy sierpnia do połowy października br., na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przeprowadzono konieczne prace utrzymaniowe, nad przebiegiem których czuwał kilkuosobowy zespół nadzoru przyrodniczego. Ich wykonanie poprzedzono oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz uzyskaniem decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ustalającej warunki prowadzenia prac na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych.
 
Ostatecznie 23 października 2014 r. dokonano odbioru prac utrzymaniowych rzeki Krasnej. Efekty podjętego działania będą monitorowane pod kątem przyrodniczym przez kolejne trzy lata.
 

Partner Portalu

Partner Portalu