Prezent dla gmin

Wolne środki do wykorzystania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 to prezent dla podmiotów, które już prowadzą albo nawet zakończyły inwestycje, jednak nie doczekały się wcześniej unijnego dofinansowania. Na liście projektów indywidualnych, opublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, znalazły się m.in. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które realizują Gminy Wilamowice, Kozy i Świerklaniec (woj. śląskie). To z przedstawicielami tych samorządów podpisane zostały 8 lipca br. umowy dotacyjne.
 
I tak Gmina Wilamowice uzyskała wsparcie na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Koszt inwestycji to 4,6 mln zł, a dofinansowanie z UE przekroczyło 2,8 mln zł. Z kolei Gmina Kozy otrzymała dotację na projekt „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”. Wartość przedsięwzięcia to 8,1 mln zł, a dofinansowanie wynosi prawie 5 mln zł. Realizacja obu przedsięwzięć przyczyniła się do wzrostu przepustowości oczyszczalni ścieków, optymalizacji procesu mechaniczno-biologicznego i przeróbki osadów ściekowych oraz zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Pisarzowice.
 
ZWiK Świerklaniec
 
Natomiast nadrzędnym celem projektu zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną” jest poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych, zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych zlewni zbiornika Kozłowa Góra, będącego rezerwuarem wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej. Wartość całkowita projektu wynosi blisko 12 mln zł, a dofinansowanie – niemal 10,2 mln zł.
 
fot. www.zwik-s.pl

Partner Portalu

Partner Portalu