powodzi i podtopień

Współpraca w celu redukcji ryzyka powodzi i podtopień

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował o podpisaniu przez Katowickie Inwestycje oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie listu intencyjnego. Dotyczy on współpracy na rzecz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i podtopień terenów przy rzece Mlecznej.

Zmodernizują system kanalizacyjny

Katowickie Inwestycje zamierzają zmodernizować system kanalizacyjny w zlewni rzeki Mlecznej. Ma powstać kanalizacja deszczowa wraz z systemem retencji. Zaplanowano również elementy błękitno-zielonej infrastruktury na odcinku od ul. Szewskiej do linii kolejowej w okolicy ul. Kaskady. Jak podał UM, spółka planuje złożyć wniosek w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania FENX.01.02. Obejmuje ono adaptację terenów zurbanizowanych i wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie. Magistrat podkreślił istotną rolę inwestycji w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców, a także dobra środowiska naturalnego. Większość wód opadowych z południowej części Katowic trafia do rzeki Mlecznej. Tak duże obciążenie rzeki stwarza zagrożenie wylaniem i związanymi z tym zniszczeniami. Ryzyko rośnie wraz ze zmieniającym się klimatem i coraz częściej występującymi gwałtownymi opadami atmosferycznymi.

Wielozadaniowa inwestycja ma rozwiązać problem powodzi i podtopień

By rozwiązać ten problem, zachodzi konieczność zrealizowania wielozadaniowej inwestycji – podkreślił UM. Potwierdziła to również analiza modelu hydraulicznego Mlecznej i wpływu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki na zagrożenie podtopieniami. Opracowanie objęło ponad dwukilometrowy początkowy odcinek rzeki w najbardziej zurbanizowanym terenie, na odcinku od ul. Szewskiej do połączenia ulic Tunelowej i Wspólnej. Co więcej, realizacja tego projektu ma wpłynąć na poprawę jakości wód w Mlecznej poprzez likwidację przelewów burzowych. Ma to również odciążyć oczyszczalnię ścieków Podlesie.

Dla osiągnięcia celu istotne jest maksymalne zmniejszenie ilości wód opadowych, które trafiają do rzeki i spowolnienie ich odpływu, by nie obciążały znacznie Mlecznej w krótkim czasie. Pomoże w tym budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanie błękitno-zielonych rozwiązań, które mogłyby czasowo zmagazynować nadmierną ilość wody i tym samym uchronić tereny sąsiadujące z rzeką przed zalaniem – powiedział Andrzej Hołda, prezes zarządu Katowickich Inwestycji.

Na podstawie nadesłanej informacji (opracowanej przez Katowicką Agencję Wydawniczą

fot. UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu