Pomoc publiczna – nowe zasady

Od 10 lipca 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (DzU z 2014 r. poz. 908). Ten akt prawny oparty jest jeszcze na zasadach określonych w Wytycznych Komisji Europejskiej z 2008 r. Natomiast Wytyczne KE z 2014 r. przewidują konieczność dostosowania programów do nowych zasad w okresie do 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie we wskazanym okresie zostanie zatem odpowiednio zmodyfikowane.
 
W myśl zapisów aktu wykonawczego, pomoc powinna wywoływać efekt zachęty, tzn. prowadzić do zmiany zachowania beneficjenta. Należy wykazać zatem, że bez pomocy publicznej inwestycji nie zrealizowano by w takim samym kształcie.
 
Rozporządzenie określa też, co stanowi koszty kwalifikowane inwestycji. W odróżnieniu od pomocy regionalnej, kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą horyzontalną są wyłącznie nakłady związane z ochroną środowiska. Ostateczna ich wysokość zależy od istnienia lub braku standardów środowiskowych UE (np. w przypadku pomocy na osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad standardy środowiskowe UE, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do części przekraczającej koszty niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wymaganego przez te standardy) oraz od efektów inwestycji (jeśli projekt skutkuje osiągnięciem również efektów innych niż poprawa stopnia ochrony środowiska, to koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do części związanej wyłącznie z ochroną środowiska).
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny