Podsumowano projekt

W oławskim ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. W ramach projektu, wartego 72 mln zł, do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej podłączono ponad 2,6 tys. mieszkańców. Przedsięwzięcie było dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (31,4 mln zł).
 
Kulminacyjnym punktem konferencji były plenerowe pokazy specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. To nowy nabytek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie, zakupiony także dzięki unijnemu wsparciu. Koszt pojazdu to ok. 2 mln zł.
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu