W trosce o ujęcie wody

Ograniczyć prace rekultywacyjne w trosce o ujęcie wody

Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kieleckie wzywa do ograniczenia prac związanych z rekultywacją pogorzeliska przy ul. Perłowej w Nowinach oraz terenów przyległych jedynie do robót porządkowych. Ograniczenie to powinno potrwać do czasu sporządzenia fachowej ekspertyzy dotyczącej stopnia zagrożenia dla środowiska oraz sposobów likwidacji takiego zagrożenia – poinformowały Wodociągi Kieleckie (WK).

We wtorek 5 maja odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników WK. Tematem posiedzenia była likwidacja skutków pożaru składowiska substancji chemicznych przy ul. Perłowej w Nowinach, do którego doszło 19 kwietnia br. oraz troska o jakość wody i bezpieczeństwo dostaw z ujęcia „Bolechowice”. Jak zaznaczają WK, ujęcie to zapewnia dostawy wody dla ok. 7 tys. mieszkańców Nowin i gminy Sitkówka-Nowiny.

W trosce o ujęcie wody – stanowisko Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Kieleckich

W przygotowanym stanowisku Zgromadzenia Wspólników WK można przeczytać:

„Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kieleckie wzywa do ograniczenia prac związanych z rekultywacją pogorzeliska przy ul. Perłowej w Nowinach oraz terenów przyległych jedynie do robót porządkowych, do czasu sporządzenia fachowej ekspertyzy co do stopnia zagrożenia dla środowiska oraz sposobów likwidacji takiego zagrożenia.

W trybie pilnym należy rozpocząć monitoring jakości wody m.in. w piezometrze badawczym PIG-PIB z częstotliwością co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

Podkreślamy, że wspomniany teren leży w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody >>Bolechowice<<, zaopatrującego w wodę pitną około 7 tysięcy mieszkańców Nowin i gminy Sitkówka-Nowiny. Realne jest niebezpieczeństwo skażenia tego ujęcia, a w pesymistycznym scenariuszu nawet jego wyłączenie na 20-40 lat. Charakter geologiczny tego terenu nie jest korzystny. Od powierzchni gruntu występuje ok. 20-metrowa warstwa piasku a pod nią szczelinowate skały wapienne dewońskie. Oznacza to, że zanieczyszczenia w bardzo szybkim tempie mogą przemieścić się do wód gruntowych, a następnie wraz z wodami opadowymi do wód podziemnych ujmowanych w ujęciu >>Bolechowice<<”.

Żądania Zgromadzenia w trosce o ujęcie wody

Zgromadzenie Wspólników WK w dalszej części stanowiska podkreśla, że „Podczas akcji gaśniczej do gruntu przedostało się ponad milion litrów rozcieńczonych substancji niebezpiecznych. Jak wynika ze wstępnych ekspertyz, jakimi dysponują Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. i z którymi zapoznało się Zgromadzenie Wspólników Spółki WK, odcieki z terenu składowiska mają charakter >>trucizn<<. W dwóch próbkach, pobranych z przydrożnego rowu przy ul. Perłowej oraz z rozlewiska na terenie składowiska znaleziono m.in. przekroczenia dozwolonych wartości benzo(a)pirenu 59 razy, chromu 99 razy, kadmu 163 razy, niklu 251 razy.

Podjęte do tej pory prowizoryczne, niekonsultowane działania Starostwa Powiatowego w Kielcach, o których Zgromadzenie Wspólników Spółki WK dowiedziało się z informacji medialnych, w postaci zasypania gruntu 30-centymetrową warstwą piasku, są nie tylko niewystarczające, ale wręcz szkodliwe.

W związku z powyższym domagamy się niepodejmowania jednostronnych decyzji i działań, bez konsultacji oraz bez wymiany informacji między urzędami samorządowymi, administracji państwowej i instytucjami zaangażowanymi w ww. działania”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WK

fot. Wodociągi Kieleckie (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny