Nowela czeka na podpis

Podczas posiedzenia Sejmu 30 maja br. posłowie przegłosowali ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Na mocy jej przepisów, dokumenty strategiczne w gospodarowaniu wodami zyskają odpowiednią rangę, a definicje prawne, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej („powódź” „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”), zostały wreszcie doprecyzowane. Głównym celem tej nowelizacji jest uzupełnienie transpozycji do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektyw unijnych, dotyczących gospodarki wodnej.
 
Ustawa określa m.in., jak należy dokumentować planowanie w gospodarowaniu wodami. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza będą teraz przyjmowane w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto nowelizacja wprowadza „plan utrzymania wód”. Będzie to akt prawa miejscowego, odnoszący się do regionu wodnego, przygotowywany i aktualizowany przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). Opracowanie to winno stanowić uzupełnienie strategicznych dokumentów „wodnych”, tj. planu gospodarowania wodami w dorzeczach czy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, i będzie podlegało konsultacjom społecznym oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Ustawa nałożyła również obowiązek przekazywania przez marszałków województw dyrektorom RZGW propozycji działań, jakie zamierzają podejmować przy utrzymywaniu wód na swoim terenie.
 
W nowelizacji stworzono także ramy prawne, umożliwiające pełną koordynację działań przeciwpowodziowych z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód i ochroną przyrody.
 
Zmiany w Prawie wodnym dotyczą również gmin odpowiedzialnych za aglomeracje wodno-ściekowe. Mają one obowiązek przeprowadzania co dwa lata przeglądu ich obszarów i granic, aby w razie potrzeby można było dokonać stosownych zmian. Jest to odpowiedź na postulaty samorządów, które  oczekiwały elastycznego mechanizmu umożliwiającego wprowadzanie stosownych modyfikacji w obowiązujących uchwałach sejmików województw wyznaczających aglomeracje. Ta zmiana pozwoli na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb.
 
Ponadto wprowadzono pojęcie „gminy wiodącej”, pełniącej funkcję koordynującą w aglomeracji. Uzupełniono też definicję samej aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach.
 
Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. freeimages.com

 

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu