Nowe mechanizmy

Podczas 71. posiedzenia Sejmu przyjęto ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawę wdrożeniową).
 
W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych, regulujących kwestie dotyczące wdrażania funduszy polityki spójności, zaistniała konieczność dostosowania polskiego prawa do wytycznych UE oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności. Przyjęta 11 lipca br. ustawa wprowadza narzędzia koordynacji realizacji programów operacyjnych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.
 
Ponadto ustawa reguluje sprawy w zakresie rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów i procedury odwoławczej. Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności na lata 2014-2020, określone unijnymi przepisami. Należą do nich m.in. przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnym, wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.
 
Na podstawie: www.mir.gov.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny