Nowe konkursy

Resort środowiska ogłosił trzy nowe konkursy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pula dostępnych środków przeznaczonych na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi łącznie 20 mln zł (10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi).
 
kasa na dokumentacje
 
Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć w obszarze wod-kan (konkurs 14/POIiŚ/1.1/10/2014), realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe (w ramach realizacji obowiązków własnych gmin). Ponadto dofinansowanie uzyskają zadania w zakresie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze (konkurs 11/POIiŚ/2.1/10/2014). Do tego konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu ich zadań własnych oraz marszałkowie województw. Wreszcie trzeci konkurs jest związany z budową lub modernizacją zakładów zagospodarowania odpadów (konkurs 12/POIiŚ/2.1/10/2014). O dotację mogą się ubiegać gminy lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
 
Wnioski o wsparcie w ramach każdego konkursu należy składać od 31 października do 24 listopada 2014 r.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu