Nabór w dwóch fazach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w II edycji konkursu w Programie Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Wzorem poprzedniej edycji, konkurs przebiega w dwóch fazach: badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej inwestycji.
 
W pierwszym etapie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych w jednym z obszarów związanych z pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii, ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych źródeł lub nowatorskimi metodami otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów, a także z recyklingu odpadów. Następnie, po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację na wdrożenie opracowanego rozwiązania. Na wsparcie mogą liczyć jedynie projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu – wyrobu albo usługi (innowacja produktowa) lub procesu technologicznego (innowacja procesowa).
 
logo gekon internet
 
Beneficjentami dofinansowania mogą być zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, grupy firm, jak i konsorcja naukowe. Czeka na nich min. 36 mln zł na fazę badawczo-rozwojową, natomiast na fazę wdrożeniową przeznaczono 160 mln zł. Budżet całego Programu, realizowanego do 2019 r., to 400 mln zł.
 
Nabór wniosków o dotację fazy badawczo-rozwojowej wystartuje 9 sierpnia br. i potrwa miesiąc. Dokumentację należy przesłać wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl). Z kolei nabór wniosków w programie Gekon o wsparcie fazy wdrożeniowej prowadzony będzie w trybie ciągłym, po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego.
Potencjalni beneficjenci mogą liczyć na spore dofinansowanie: dla fazy badawczo-rozwojowej – od 0,5 do 10 mln zł na projekt oraz do 20 mln zł na projekt dla fazy wdrożeniowej (lecz nie więcej niż pięciokrotność dotacji na fazę badawczo-rozwojową). Warunkiem wsparcia na realizację przedsięwzięcia jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy w kosztach prowadzenia fazy badawczo-rozwojowej (min. 20% kosztów kwalifikowanych).
 
Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskają pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej.
 
Najtrudniejszym etapem dla rozwoju polskich innowacyjnych technologii jest przebrnięcie z fazy badawczo-rozwojowej do wdrożeniowej. Niestety, wiele interesujących rozwiązań technologicznych czy innowacji produktowych kończy swój cykl życia na etapie patentu. Narodowy Fundusz poprzez ofertę programu Gekon ma ambicję wesprzeć rynek innowacyjnych technologii poprzez finansowanie połączonych wysiłków naukowców i przedsiębiorców w całym cyklu narodzin i uplasowania na rynku tych rozwiązań – mówi Barbara Koszułap, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.
Program GEKON to wspólna inicjatywa NFOŚiGW oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W I etapie konkursu wyłoniono 24 zadania na fazę badawczo-rozwojową, którym łącznie przyznano dofinansowanie w kwocie 77 mln zł. Wśród zwycięskich inwestycji znalazły się m.in. inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii tzw. małych elektrowni wiatrowych, które znajdą zastosowanie w instalacjach przydomowych.
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny