Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych

W Gdańsku zorganizowano konferencję prasową poświęconą monitoringowi wód podziemnych, podczas której poinformowano o głównych złożeniach projektu poświęconego tematyce jakości wód podziemnych.

Projekt ów realizowany jest przez miejską spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna (GIWK) we współpracy z Gminą Miasta Gdańska oraz spółkami AQUA-Sopot i Eksploatator.

Monitoring wód podziemnych w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu

Priorytetem władz każdego miasta jest zapewnienie ciągłości dostaw czystej i zdrowej wody swoim mieszkańcom w długookresowej perspektywie. Realizacja tego zadania wymaga kompleksowego i ciągłego monitorowania wód podziemnych. Od kilku lat na terenie Gdańska i Sopotu prowadzone były badania hydrogeologiczne, które miały na celu rozpoznanie stanu wód podziemnych oraz zapewnienie ochrony ich zasobów – podał Urząd Miejski w Gdańsku.

Jednocześnie GIWK informuje, że teraz realizowany będzie kolejny etap przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”. Zakres tego etapu obejmuje budowę ok. 100 nowych otworów do poboru próbek wód podziemnych – piezometrów na terenie Gdańska i gminy Pruszcz Gdański. W tej części projektu założono również trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, zmianach zachodzących w środowisku gruntowo-wodnym i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami. Pozyskane w wyniku badań informacje powinny pozwolić na przygotowanie rekomendacji, których wdrożenie umożliwi realną ochronę zasobów wodnych.

Wieloletnie prace badawcze realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją są pierwszymi tak kompleksowymi badaniami prowadzonymi na terenie aglomeracji gdańskiej i wyjątkowe w skali kraju. Dzięki nim nie tylko będziemy mieli kontrolę nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom, lecz również poznamy, jakie faktycznie są zasoby wody i na jak długo tych zasobów wystarczy – podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Monitoring wód podziemnych – 100 nowych piezometrów

Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 r. Od tego czasu zrealizowano już trzy etapy prac badawczych. W ich efekcie powstały 64 piezometry i zabezpieczono najbardziej narażone na zanieczyszczenia studnie. W prawie miejscowym wprowadzono ponadto przepisy, których celem jest ochrona zasobów wód podziemnych. Poszerzenie zakresu monitoringu poprzez budowę nowych piezometrów pozwoli na dokonanie oceny przemian zachodzących w wodach podziemnych oraz na podjęcie działań, mających na celu ograniczenie zagrożeń i właściwe zarządzanie gospodarka wodną.

Dzięki gęstej siatce piezometrów, możemy nie tylko ocenić jakość wody w danym miejscu. Możemy również przewidzieć migrację ewentualnych zanieczyszczeń wewnątrz warstwy wodonośnej – zwraca uwagę Jacek Skarbek, prezes GIWK.

Monitoring wód podziemnych dla bezpieczeństwa dostaw wody pitnej

Możliwość obserwacji „ruchu” wody w warstwie wodonośnej pozwala – w razie potrzeby – na wdrożenie odpowiednich procedur zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku zaobserwowania zanieczyszczeń, dzięki wiedzy pozyskanej w ramach projektu, można przewidzieć, w którym kierunku będą się one przemieszczać i w jakim czasie. Taka wiedza pozwoli podjąć w odpowiednim czasie decyzje o ewentualnych działaniach wspomagających procesy samooczyszczania lub remediację wód podziemnych.

W ramach projektu zostaną również ustalone zasady eksploatacji wód podziemnych oraz zweryfikowane warunki utrzymania stref ochronnych na ujęciach komunalnych. Dodatkowo, ocena zasobów wody, pozwoli z dużym wyprzedzeniem wdrożyć plan, który zabezpieczy mieszkańców Miasta w wodę pitną na dalsze lata.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszty projektu to niemal 9,88 mln zł, a wysokość dofinansowania może sięgnąć maksymalnie nieco ponad 7,23 mln zł. Zakończenie projektu przewidziano na 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. pixabay.com

reklama

 

reklama

reklama