Masterplany przyjęte!

26 sierpnia br. rząd przyjął Masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry. Opracowania te zwierają zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 r. dla obszarów obu dorzeczy wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.
 
Dzisiejsze uchwały są niezwykle ważne dla gospodarowania wodami – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. – Dzięki Masterplanom możemy ocenić, jak każda z opisanych tam inwestycji wpłynie na jakość wód całego dorzecza. To jest również ważne dla aktualizowanych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Wisły i Odry, jakimi są Plany Gospodarowania Wodami.
 
W efekcie prac stworzono dwie podstawowe listy inwestycji, tj. te, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają ich stanu, oraz te, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie ich stanu/potencjału, i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa.
 
Spełnienie wszystkich przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, umożliwiających uzyskanie odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych, dotyczy 155 przedsięwzięć w obszarze dorzecza Wisły oraz 161 zadań w obszarze dorzecza Odry.
Ponadto Rada ministrów zadecydowała, że Polska nie będzie kontynuowała „Programu dla Odry – 2006” i „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Ma to związek z nałożonym przez Komisję Europejską na Polskę obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową oraz zaleceniem rezygnacji z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej. A zatem od 1 stycznia 2015 r. przestaną funkcjonować wieloletnie programy, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową (przepisy przejściowe umożliwią kontynuowanie programów już rozpoczętych do końca 2015 r.).
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu