Likwidacja zagrożeń

W Bieżanowie rozpoczęła się budowa pierwszego z pięciu zbiorników retencyjnych, w dolinie rzeki Serafy. Projekt jest realizowany przy współudziale unijnych środków. Zakończenie tego przedsięwzięcia ma przyczynić się do ochrony Krakowa i Wieliczki przed zagrożeniem powodziowym.

 

– Budowa pierwszego z pięciu suchych zbiorników retencyjnych wpłynie na zmniejszenie natężenia powodzi i corocznych podtopień w tej części Małopolski, a co za tym idzie – zwiększy bezpieczeństwo jej mieszkańców – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

 

Wartość całkowita projektu wynosi blisko 23,2 mln zł, w tym 18,6 mln zł stanowi wsparcie unijne. Władze Krakowa przekazały na ten cel teren oraz dotację w wysokości 4,5 mln zł.

 

Zbiorniki retencyjne mają poprawić sytuację zarówno mieszkańców, jak i użytkowników obiektów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Kraków Bieżanów – obszarze zalewowym rzeki Serafy. Likwidacja zagrożeń powodziowych znacząco usprawni również komunikację na trasie prowadzającej do obszaru produkcyjno-usługowego na Rybitwach oraz trasie kolejowej do Wieliczki.

 

W ramach projektu powstaną zapora czołowa, zapory boczne i czasza zbiornika. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna dla zakładu uzdatniania wody ZGK Wieliczka. Prace obejmą również przełożenie wodociągu, likwidację istniejącej napowietrznej linii teletechnicznej, budowę dwóch linii energetycznych dla zasilania urządzeń zapory, wykonanie komunikacyjnego ciągu technologicznego wraz z placem manewrowym i wjazdem oraz ogrodzenie całości obiektu wraz z bramą wjazdową.

 

Termin wykonania przedsięwzięcia przypada na koniec sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie: www.malopolskie.pl

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu