Lepsza jakość wody

Lepsza jakość wody

Komisja Europejska (KE) zaproponowała zmienione przepisy służące poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej oraz lepszemu informowaniu obywateli.

Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości, w tym do wody, jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych, jednogłośnie przyjętego przez szefów państw lub rządów podczas szczytu w Göteborgu, przypomina Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKEP).

Lepsza jakość wody – inicjatywa Komisji Europejskiej

Nowy wniosek ustawodawczy KE ma na celu zagwarantowanie tego prawa i tym samym stanowi odpowiedź na pierwszą, zakończoną sukcesem, europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”, w ramach której zebrano 1,6 mln podpisów na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków. Ponadto celem wniosku jest wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie, aby dostawcy wody dostarczali konsumentom jaśniejszych informacji na temat zużycia wody, struktury kosztów oraz ceny za litr wody, co umożliwi porównanie z cenami wody butelkowanej.

Nowe przepisy, wg KE, mają się też przyczynić do realizacji celów środowiskowych dotyczących zmniejszenia wykorzystania plastiku i ograniczenia śladu węglowego Unii Europejskiej (UE), a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Europejska inicjatywa obywatelska pozwoliła obywatelom głośno i wyraźnie domagać się podjęcia działań, które zagwarantują im dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Usłyszeliśmy ten głos, wzięliśmy go pod uwagę i przeprowadziliśmy dogłębną analizę obowiązujących przepisów. Dlatego proponujemy dziś modernizację prawa Unii w celu poprawy jakości wody pitnej i zwiększenia dostępu do niej w przypadkach, gdy ma on największe znaczenie. Wspólnie możemy i musimy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli – powiedział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący KE.

Wniosek ten ułatwia przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponieważ pomaga państwom członkowskim w zasobooszczędnym gospodarowaniu wodą pitną.Proponowane przepisy sprzyjają ograniczeniu zużycia energii i zapobiegają niepotrzebnym stratom wody. Większa przejrzystość wpłynie również na poprawę pozycji konsumentów i da impuls do bardziej zrównoważonych wyborów, na przykład do korzystania z wody z kranu – stwierdził Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za wzrost, zatrudnienie, inwestycje i konkurencyjność.

Nowe wskaźniki bezpieczeństwa wody

Większość mieszkańców UE ma bardzo dobry dostęp do wody pitnej wysokiej jakości. Jest to wynikiem przepisów unijnych od dawna chroniących Europejczyków – podkreśla KE. Komisja pragnie dopilnować, aby jakość ta utrzymała się w perspektywie długoterminowej. Przepisy, których aktualizację zaproponowała KE, mają poprawić jakość i bezpieczeństwo wody, ponieważ przewidują dodanie nowych i nowo powstających zanieczyszczeń do wykazu kryteriów określania bezpieczeństwa wody. Wśród tych nowych wskaźników bezpieczeństwa wody wymienić można np. bakterie Legionella i chlorany. Nowe przepisy uwzględniają najnowszą wiedzę naukową i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Według nowych zasad państwa członkowskie będą zobowiązane do poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, zwłaszcza dla słabszych i zmarginalizowanych grup, które obecnie mają utrudniony do niej dostęp.

W praktyce oznacza to dostarczenie infrastruktury pozwalającej na swobodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych poświęconych jakości wody oraz zachęcanie do zapewniania dostępu do wody pitnej w budynkach administracji i użyteczności publicznej.

Inną istotną zmianą w prawodawstwie będzie zapewnienie łatwego i przyjaznego dla użytkownika dostępu – w tym online – do informacji o jakości wody pitnej oraz o zaopatrzeniu w wodę na danym obszarze, co pomoże zwiększyć zaufanie do wody z kranu – przekonuje KE. Szacuje się, że nowe przepisy pozwolą obniżyć potencjalne zagrożenia zdrowia związane z wodą pitną z 4% do poniżej 1%.

Oszczędności i zmniejszenia śladu węglowego

Jak zaznacza KE, spadek spożycia wody butelkowanej ma gospodarstwom domowym w Europie pozwolić na zaoszczędzenie 600 mln euro rocznie. Dzięki większemu zaufaniu do wody z kranu obywatele mogą również przyczynić się do ograniczenia ilości wytwarzanych plastikowych odpadów związanych z wodą butelkowaną, w tym odpadów zanieczyszczających morza. Plastikowe butelki są jednym z najczęściej znajdowanych na europejskich plażach jednorazowych przedmiotów z plastiku. Dzięki aktualizacji dyrektywy w sprawie wody pitnej Komisja czyni istotny krok legislacyjny w stronę realizacji ogłoszonej 16 stycznia 2018 r. unijnej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych.

Lepsze gospodarowanie wodą pitną przez państwa członkowskie pozwoli uniknąć niepotrzebnych strat wody i przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego. Dlatego też wniosek stanowi istotny wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (cel 6) oraz celów porozumienia klimatycznego z Paryża. Nowe, oparte na analizie ryzyka podejście do bezpieczeństwa pomoże przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w sposób bardziej ukierunkowany tam, gdzie ryzyko jest wyższe. Jednocześnie KE przyśpieszy prace nad standaryzacją w celu zapewnienia, aby wyroby budowlane w sektorze wody na całym rynku wewnętrznym UE – takie jak rury i zbiorniki – nie zanieczyszczały wody pitnej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PKEP

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny