Dostosowanie do zmian klimatu

Katowice i elementy adaptacji do zmian klimatu

Katowice konsekwentnie budują nowe i przebudowują istniejące sieci kanalizacyjne oraz rozwijają sieć zbiorników retencyjnych na terenie miasta. Urząd Miasta Katowice (UM) zwrócił uwagę, że to elementy adaptacji do zmian klimatu. Wskazał też, że jest to odpowiedź na wyzwania wynikające z urbanizacji kolejnych przestrzeni Katowic. Efektem tych działań są m.in. ukończone w ostatnim roku inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Chodzi o przedsięwzięcia realizowane w pięciu lokalizacjach Katowic: w rejonie ul. Lwowskiej, ul. Widok i Osiedla Ducha, ul. Piotrowickiej, ul. Załęskiej i Osiedla Zimowego. Ich łączna wartość to ponad 98 mln zł.

Rozdział sieci ogólnospławnej kanalizacji i budowa zbiorników retencyjnych

W Katowicach oprócz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na osobne sieci: sanitarną i deszczową realizujemy też projekt budowy 25 podziemnych zbiorników retencyjnych, z których 19 jest już gotowych. Mówimy tu o łącznej pojemności ponad 11 tys. metrów sześciennych, co pozwoli nie tylko odciążyć system podczas intensywnych opadów, ale także wykorzystywać zgromadzoną deszczówkę np. do podlewania zieleni miejskiej, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z suszą – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Takie kompleksowe podejście pozwala nie tylko efektywnie zarządzać zasobami wody w mieście, ale również jest ważnym elementem ochrony przed skutkami zmian klimatycznych, których przejawem są ekstrema pogodowe takie jak susze czy ulewne deszcze – dodał prezydent.

W ramach zakończonych w 2022 r. projektów łącznie wybudowano ok. 11 km kanalizacji sanitarnej i ok. 9 km kanalizacji deszczowej. Zaadaptowano też na kanalizację deszczową ok. 6 km kanalizacji ogólnospławnej. Z kolei ok. 5 km sieci ogólnospławnej zaadaptowano na kanalizację sanitarną.

Inwestycje w Szopienicach i w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha elementami adaptacji do zmian klimatu

Jednym z największych zadań w tym zakresie zrealizowanych w ostatnich latach było uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni ul. Lwowskiej. Magistrat wskazuje, że obejmuje ona obszar szeregu ulic. Są to ulice: Lwowska, Woźniaka, 11-go Listopada, Wypoczynkowa, Wałowa, Kantorówny, Ratuszowa i Wiosny Ludów. Efekt to niemal 5 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanych prac udało się zaadaptować około 2,3 km kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową. Modernizacja kolektorów oraz budowa nowych odcinków kanalizacji były realizowane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Ograniczają one do minimum konieczność odtwarzania nawierzchni ulic, w ciągu których były prowadzone prace. Wartość tej inwestycji to ponad 42 mln zł – podał UM.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej dotyczył również inwestycji w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha. Magistrat uściślił, że dokładnie rzecz ujmując chodzi o rejon ulic Ściegiennego, Słonecznej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Gruszowej, Widok, Błękitnej, Cichej, Jasnej i Dobrej. W tej okolicy wybudowano ok. 5,8 km nowej kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono też modernizację ok. 4,6 km sieci ogólnospławnej – przeznaczonej docelowo na kanalizację sanitarną. W ramach realizowanej inwestycji z uwagi na zakres prowadzonych prac kanalizacyjnych odtworzono nawierzchnie ulic, w których prowadzone były roboty. Wartość prac objętych tym kontraktem wyniosła ponad 27,7 mln zł.

Nakłady na kanalizację w rejonie ul. Piotrowickiej i zakończone prace na Osiedlu Zimowym

Kolejna z realizowanych modernizacji kanalizacji ogólnospławnej dotyczyła rejonu ulic: Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej. Tam prace budowlane, których łączna wartość to ponad 12 mln zł, były prowadzone w pasach drogowych, a także w okolicznych dziedzińcach i podwórkach. W ramach inwestycji wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sięgającymi do granic posesji. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej to ponad 3 km. Z kolei ponad 3,5 km sieci – do tej pory pełniącej funkcję kanalizacji ogólnospławnej – zaadaptowano na kanalizację deszczową i poddano renowacji metodą bezwykopową.

Zakończona została również inwestycja na osiedlu Zimowym zlokalizowanym tuż przy trasie S86 – dodał UM. Tam w poszczególnych ulicach: Deszczowej, Zimowej, Mroźnej, Śniegowej, Lodowej, Chłodnej i Szronowej, wybudowano łącznie ponad 2,5 km sieci sanitarnej i niemal 3 km kanalizacji deszczowej. Po wykonanych pracach przestrzeń osiedla zyskała nowe nawierzchnie jezdni i chodników, zadbano także o zieleń. Koszt tych prac wyniósł ponad 15 mln zł.

Rozdział kanalizacji elementem adaptacji do zmian klimatu – budowa i modernizacja w rejonie ul. Załęskiej

By dokonać rozdziału istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano łącznie ponad 200 m kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem sięgaczy do posesji oraz przyłączeniami, a także przebudowano ponad 270 metrów istniejącej kanalizacji deszczowej. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, przy okazji tych prac także przeprowadzono renowację istniejącej kanalizacji deszczowej. Dokonane tego z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego utwardzanego przy pomocy promieni UV. Ponadto przebudowano istniejące wpusty uliczne i odbudowano nawierzchnię dróg i chodników. Wartość prac to ok. 1,4 mln zł.

Z troską o mieszkańców, środowisko i w celu adaptacji do zmian klimatu

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań – podkreśla magistrat. Dotyczy to w szczególności kwestii gospodarowania zasobami wodnymi. Katowice realizują projekty związane z siecią kanalizacyjną, małą i dużą retencją, a także sieją łąki miejskie, sadzą nowe drzewa i edukują.

Jednym z obszarów działalności Katowickich Inwestycji S.A. jest infrastruktura kanalizacyjna. Nasza spółka prowadzi działania w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta oraz intensywnie rozwija system gospodarowania wodami opadowymi, realizując szereg zadań inwestycyjnych, również w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych pochodzących z Funduszu Spójności. Celem tych prac jest m.in. rozdział kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej wspólnie ścieki sanitarne i wody opadowe – na osobne sieci: sanitarną i deszczową. Pozwala to zwiększyć efektywność funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, odciążyć oczyszczalnie ścieków z napływu wód opadowych i poprawić skuteczność ich pracy oraz ekonomiczność eksploatacji. Dostosować infrastrukturę kanalizacyjną do wymogów prawa polskiego i unijnego, jak również wzmocnić kontrolę nad całą infrastrukturą. A w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych i nawalnych deszczów utrzymać wydajność systemu na bezpiecznym poziomie – powiedział Mariusz Słaboń, dyrektor ds. Realizacji Inwestycji.

Nie tylko kanalizacja deszczowa…

Przy okazji UM przypomniał, że oprócz inwestycji związanych z sieciami kanalizacyjnymi w Katowicach realizowane są projekty o wartości ponad 94 mln zł. Dotyczą one budowy 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 11 tys. m3. Odprowadzanie i retencja, jak największej ilości wód opadowych z terenów osiedli mieszkaniowych przeciwdziała podtopieniom. Wpływa to na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę środowiska przyrodniczego. Spośród 25 zbiorników 19 jest już gotowych, a do końca roku powinno być gotowe pozostałe sześć zbiorników retencyjnych. Zakończona powinna zostać także sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dunikowskiego, Stęślickiego do al. Korfantego, Norwida oraz w rejonie nowo budowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KAW

Partner Portalu

reklama