Kara dla PUK Komorniki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki z siedzibą w Komornikach stosowało praktykę ograniczającą konkurencję, polegającą na nadużywaniu przez firmę pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Spółka bezpodstawnie nakładała na podmioty przyłączające się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obowiązek ponoszenia kosztów robót (nawiercenie sieci, montaż np. nawiertki) oraz zakupu niezbędnych materiałów (nawiertka, złączka itp.).
 
Ale to nie wszystko. W toku postępowania antymonopolowego wykryto, iż Przedsiębiorstwo również narzucało uciążliwe warunki umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści. W myśl zapisów umowy z klientem, w przypadku wykazania, że uszkodzenia wodomierza (tj. zerwanie plomby, jego osłon, przemieszczenie lub kradzież wodomierza) zostały zawinione przez odbiorcę, ilość pobranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogła przepłynąć przekrojem rury przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.
 
Wobec powyższego, prezes UOKiK-u nałożył na spółkę karę pieniężną w łącznej wysokości blisko 31,5 tys. zł, płatną do budżetu państwa.
 
Na podstawie: www.uokik.gov.pl
fot. www.pukkomorniki.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny