studni głębinowych

Jedna z najstarszych miejskich studni głębinowych w Łodzi ma 85 lat

Już 85 lat służy łodzianom jedna z najstarszych miejskich studni głębinowych. Wywiercono ją na Starych Chojnach w okolicy kościoła św. Wojciecha. Jak wskazuje Urząd Miasta Łodzi (UM), m ona głębokość 830 metrów.

Woda, która ma prawie 3 tysiące lat

Ujmowana z niej woda pochodzi ze skał z okresu dolnej kredy. Wiek wody z tej studni oszacowano na prawie 3 tysiące lat. Oznacza to, że pochodzi ona z opadów deszczu i roztopów śniegu, które występowały na terenie Polski w historycznej epoce brązu. Jest pierwotnie czysta, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń – podkreśla UM.

Dwie pierwsze miejskie studnie głębinowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK) wywiercono pod koniec lat 30. XX w. Zostały one zlokalizowane w dolinie rzeki Olechówki – na terenie ówczesnej wsi Stare Chojny (obecnie ul. Kolumny) oraz wsi Górki (współcześnie ulica Zygmunta). Drążenie tak głębokich ujęć trwało latami. Przy współczesnych technologiach wykonanie odwiertu o głębokości blisko 1000 metrów trwa zaledwie 3 miesiące.

Pierwsze miejskie ujęcia powstały poza miastem, gdyż łódzcy fabrykanci nie godzili się na wiercenia w pobliżu ich włókienniczych zakładów. Obawiali się oni, że zabraknie wody dla ich fabryk. Postawili warunek: woda dla łodzian może być czerpana z odwiertów w odległości co najmniej 5 km od centrum miasta. Łódzkie zakłady bez żadnych ograniczeń pobierały wodę z blisko 100 studni – wskazuje UM.

Wody z miejskich studni głębinowych nie powinno zabraknąć

Po II wojnie światowej w Łodzi brakowało wody. Nie liczono się z potrzebami mieszkańców. Ograniczano im dostęp do wody z miejskiej sieci. Najważniejsze były potrzeby przemysłu włókienniczego. Dla zwiększenia dopływu wody do zakładów zbudowano ujęcia na Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim. Z odległości 50 km rurociągami woda popłynęła wówczas do miasta.

Dzięki wyjątkowej budowie geologicznej w rejonie Łodzi możliwe jest korzystanie z głębokich pokładów wodonośnych. Po upadku przemysłu włókienniczego zapotrzebowanie na wodę w mieście spadło. Obecnie jest ona czerpana z 47 studni głębinowych i, w niewielkiej ilości, z ujęcia na Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Pracownicy ZWIK dbają o stan techniczny ujęć głębinowych, a woda z nich jest systematycznie badana – podaje UM. Przy użyciu kamery odpornej na wysokie ciśnienie wody monitorowany jest też stan techniczny otworów studziennych.

monitoring studni głębinowych w Łodzi

Budynki, w których znajdują się dwie najstarsze miejskie studnie głębinowe mają ciekawą formę architektoniczną. Wzniesione zostały w stylu modernistycznym. W podobnym stylu zbudowano też obiekty techniczne przy zbiornikach wody na Stokach. Wszystkie mają charakterystyczne rozetowe okna – zaznacza magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x ZWiK w Łodzi

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu