Jedna rzeka – jeden gospodarz

Ma wprowadzić pełną realizację zlewniowej polityki zarządzania wodami poprzez wypełnianie kryteriów funkcjonalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej. Brzmi ambitnie? Takie jednak cele postawiono w założeniach do projektu ustawy Prawo wodne, które 21 października br. przyjęła Rada Ministrów.
 
Założenia zakładają, iż zmieniona zostanie struktura władzy wodnej i gospodarowania wodami, zgodnie z zasadą „jedna rzeka – jeden gospodarz”. W myśl zapisów tego dokumentu, oddzielone mają zostać kompetencje w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych. W ocenie Macieja Grabowskiego, ministra środowiska, przyjęcie powyższych założeń zbliża Polskę do kompleksowego uporządkowania zarządzania wodami, bez pogarszania ich zasobów i jakości.
 
Takie podejście ma zagwarantować wypełnienie wymogów wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodną. Oprócz zmiany struktury prawno-organizacyjnej w obszarze gospodarowania wodami, zaproponowano również stworzenie racjonalnego, spójnego i efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej w Polsce. Ponadto projektowe założenia przewidują wzmocnienie nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad instytucjami funkcjonującymi w tym obszarze. Nowe przepisy mają też zwiększyć rolę wojewodów w zakresie działań przeciwpowodziowych. Zmienione będą także regulacje dotyczące melioracji szczegółowych – w nowych realiach znalazłyby się one wśród zadań własnych gmin.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu