Jakość wód podziemnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku podsumował monitoring wód podziemnych w 2013 r. Badania prowadzono w 34 punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie woj. pomorskiego.
 
Analiza chemiczna wód skupiała się na parametrach ogólnych (odczynie, ogólnym węglu organicznym, przewodności, temperaturze i tlenie rozpuszczonym), a także polegała na oznaczeniu związków organicznych (fenoli, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) i nieorganicznych (np. amoniaku, azotanów, chlorków, fosforanów, glinu, magnezu ogólnego, niklu, ołowiu, siarczanów, wapnia ogólnego i żelaza).
 
Uzyskane wyniki pozwoliły zakwalifikować wody podziemne do poszczególnych klas jakości (w pięciostopniowej skali). I tak w 22 punktach pomiarowych wody osiągnęły II klasę (wody dobrej jakości), w 11 punktach – III klasę (wody zadowalającej jakości), a tylko w jednym punkcie wody zaklasyfikowano do IV klasy (wody niezadowalającej jakości).
 
Parametrami chemicznymi, które najczęściej decydowały o obniżonej jakości wód podziemnych, były wapń, żelazo i mangan. Tylko w pojedynczych ujęciach obserwowano podwyższone stężenia arsenu, niklu, ołowiu i wodorowęglanów, ale nadal mieszczące się w III klasie jakości wód. Zawartość azotanów i fosforanów, odzwierciedlająca głównie presję rolnictwa na wody podziemne, w większości punktów mieści się w klasie II.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu