Jak chronić się przed powodziami i suszami

Jak chronić się przed powodziami i suszami?

Zmiany klimatu niosą dla Polski coraz wyższe ryzyko długich okresów suszy i nagłych wezbrań rzek. Z tego powodu konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi. Rozwiązań, które pozwolą skutecznie chronić ludzi przed skutkami powodzi i suszy, przy rozsądnych kosztach i bez szkód w przyrodzie.

Właśnie takim rozwiązaniom poświęcona będzie konferencja pt. „Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą“. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21 i 22 marca we Wrocławiu.

We Wrocławiu o tym, jak chronić się przed powodziami i suszami w zgodzie z naturą?

Jak zaznaczają organizatorzy, rozwiązania wykorzystujące naturalne zjawiska i procesy przyrodnicze (nature-based solutions) są coraz częściej postrzegane jako optymalnie łączące skuteczność, efektywność kosztową i pozytywny wpływ na przyrodę. Działania takie jak renaturyzacja rzek i potoków, czy przywracanie mokradeł umożliwiają zatrzymywanie wód opadowych w górnych częściach zlewni. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem niszczycielskich wezbrań i powodzi na głównych rzekach. Rozwiązania takie pozwalają także wykorzystać zdolności retencyjne dolin rzecznych i bagien, znacznie przewyższające potencjalną pojemność sztucznej infrastruktury retencyjnej. Umożliwiają jednocześnie odnawianie się zasobów wód podziemnych i zapewniają dostępność wody pitnej oraz wody dla rolnictwa.

Działania te są również bardziej efektywne ekonomicznie – można dzięki nim osiągnąć odpowiedni poziom ochrony przeciwpowodziowej i skutecznie łagodzić skutki suszy dużo niższym kosztem niż w przypadku budowy infrastruktury hydrotechnicznej. Ich ogromną przewagą jest też korzystny wpływ na przyrodę – rozwiązania naturalne nie tylko nie wiążą się z degradacją przyrody, ale umożliwiają odtwarzanie ekosystemów rzecznych i bagiennych z ich bogactwem dzikiego życia – dodają organizatorzy.

– Uczelnia, na której pracuję, jest mocno zaangażowana w działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i ochronie klimatu. Nasze doświadczenia pokazują, że działanie na rzecz klimatu przynosi również wymierne ekonomiczne i społeczne korzyści ludziom. W obszarze adaptacji do zmian klimatu jest podobnie: działając w zgodzie z przyrodą, a nie przeciwko niej, można nie tylko skutecznie chronić ludzi przed skutkami powodzi i suszy, ale również poprawiać jakość środowiska, w którym żyją, oraz integrować i aktywizować lokalne społeczności – stwierdza prof. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Naturalne rozwiązania w obszarze ochrony przed skutkami powodzi i suszy

Podczas wrocławskiej konferencji będzie można uzyskać odpowiedź na pytania o to, na czym polegają naturalne rozwiązania w obszarze ochrony przed skutkami powodzi i suszy. Jak je projektować i wdrażać? Jakie będzie ich miejsce w negocjowanym właśnie przyszłym budżecie Unii Europejskiej (UE)?

– Polityka klimatyczna, obejmująca także adaptację do zmian klimatu, jest od dwóch dekad jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Innym ważnym priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności, ekosystemów i wód. Chciałbym, by wrocławska konferencja stała się okazją do rozmowy o tym, jak można te dwa priorytety połączyć i wzmocnić, oraz o unijnym wsparciu działań w tym obszarze – mówi Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli władz publicznych odpowiadających na różnych szczeblach za gospodarkę wodną oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką gospodarki wodnej i ochrony wód.

W pierwszym dniu wydarzenia zaplanowana jest seria mini-wykładów prezentujących obecny stan wiedzy naukowej na temat skutecznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy. Elementem konferencji w tym dniu będzie także dyskusja panelowa. Wezmą w niej udział przedstawiciele świata nauki oraz władz publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

Jak chronić się przed powodziami i suszami

Wdrożone rozwiązania oraz możliwości finansowania z funduszy unijnych

W drugim dniu odbędą się natomiast warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi. Będą one obejmować prezentację przykładów już wdrożonych rozwiązań oraz możliwości finansowania podobnych działań z funduszy unijnych w ramach przyszłego budżetu UE.

– Przebieg negocjacji przyszłego budżetu UE wskazuje, że po 2020 r. czeka nas przesunięcie akcentów w polityce spójności. Dostępnych będzie więcej środków unijnych na walkę ze zmianami klimatu i adaptację do nich, a jednocześnie preferowane będą działania sprzyjające przyrodzie, bez szkodliwego wpływu na środowisko. Naturalne rozwiązania w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy doskonale się w to wpisują, dlatego warto zwrócić na nie uwagę – podkreśla Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć pod adresem: www.zielonasiec.pl/konferencja

Konferencja jest współorganizowana przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Na podstawie informacji nadesłanej przez organizatorów

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama