IIaPGW – konsultacje w Zielonej Górze

9 września br. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem były projekty II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Podczas spotkania omówiono najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Odry – regionu wodnego Środkowej Odry. Przedstawiono także działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie właściwych celów środowiskowych – wskazano w nadesłanej informacji.

Co to są plany gospodarowania wodami i czemu służą konsultacje społeczne?

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Zawierają one m.in. zestawy działań, które należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, umożliwiając jednoczesne korzystanie z nich w sposób zrównoważony. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Projekty IIaPGW zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, a także Pregoły i Świeżej – wskazuje PGW WP.

Odbywające się konsultacje społeczne mają na celu przybliżenie zagadnień dotyczących gospodarki wodnej w rejonie Zielonej Góry oraz umożliwienie kontaktu z ekspertami biorącymi udział w tworzeniu projektów planów gospodarowania wodami. Każdy chętny, czy to podczas spotkań konsultacyjnych, czy też poprzez formularz na stronie internetowej, może zabrać głos, zgłosić uwagi, wyrazić swoje zdanie i wpłynąć tym samym na kierunek gospodarowania wodami w swojej społeczności. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działa na obszarze jednego z największych systemów rzek w Europie, obejmującego także Region Wodny Środkowej Odry – zlokalizowany na obszarze województw lubuskiego i dolnośląskiego. Wody Polskie prowadzą tutaj między innymi aktywną współpracę międzynarodową ze stroną niemiecką na terenach transgranicznych – podkreślił Mariusz Przybylski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW).

IIaPGW – stan wód dla obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Środkowej Odry

Jednolite części wód powierzchniowych oraz podziemnych, to podstawowe jednostki planistyczne w gospodarowaniu wodami – zaznacza PGWWP i dodaje, że dla obszaru dorzecza Odry (regionu wodnego Środkowej Odry) analizom poddane zostały jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) rzecznych, jeziornych i zbiornikowych oraz podziemnych.

Jednym z istotnych zjawisk występujących w omawianym regionie wodnym jest depozycja atmosferyczna, czyli zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, dostające się do wód powierzchniowych poprzez opady deszczu i śniegu. Depozycja atmosferyczna stanowi zanieczyszczenie obszarowe spowodowane głównie działalnością przemysłową. Dodatkowo w regionie wodnym Środkowej Odry odnotowuje się zmiany morfologiczne związane z koniecznością zapewnienia drożności cieków – zaznaczają Wody Polskie.

W przypadku regionu wodnego Środkowej Odry zidentyfikowane problemy dotyczą zrzutów ścieków przemysłowych i komunalnych, które okresowo powodują przekroczenia granicznych wartości stężeń szkodliwych substancji. Omawiany region wodny boryka się również z problemem zanieczyszczenia wód spowodowanym dużym udziałem gruntów ornych i intensywnym rolnictwem, a także ze zrzutami z chowu i hodowli, co stanowi dodatkowe źródło biogenów, których wartości graniczne zostały przekroczone w dużej części analizowanych wód powierzchniowych.

Na stan i jakość wód podziemnych wpływ mają wody słone z niżej położonych poziomów wodonośnych oraz pobór odwodnieniowy górnictwa odkrywkowego, a także liczne punktowe potencjalne ogniska zanieczyszczeń, oddziaływanie zakładów przemysłowych, infrastruktura techniczna przemysłu wydobywczego oraz obszary intensywnie użytkowane rolniczo – wylicza PGWWP.

IIaPGW i działania na rzecz poprawy stanu wód i osiągnięcia celów środowiskowych na obszarze dorzecza Odry – regionu wodnego Środkowej Odry

Wykonane badania i analizy w ramach IIaPGW pozwoliły opracować zestawy działań naprawczych, mających na celu złagodzenie skutków wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Jak podaje PGWWP, IIaPGW wskazuje na konieczność realizacji w regionie wodnym Środkowej Odry ok. 2,7 tys. działań naprawczych, których koszt opiewa na kwotę prawie 3,6 mld zł. Zestawy działań zaproponowano łącznie dla 418 jednolitych części wód, co stanowi 83% wszystkich jednolitych części wód regionu wodnego Środkowej Odry.

W przypadku jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w regionie wodnym Środkowej Odry działania naprawcze dotyczą przede wszystkim eliminacji presji skumulowanych, również na obszarach chronionych. Kolejne działania związane są z eliminacją presji fizykochemicznych i chemicznych, w tym pochodzących z gospodarki ściekowej. W przypadku wód podziemnych działania naprawcze związane są z ograniczeniem presji ilościowych oraz eliminacją presji chemicznych pochodzących ze źródeł komunalnych i rolnictwa. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zaplanowane działania naprawcze powinny zostać zrealizowane do 2027 r. – podkreślają Wody Polskie.

IIaPGW – Nie bądź obojętny! Zabierz głos w sprawie wody!

W półrocznych konsultacjach społecznych projektów IIaPGW, które rozpoczęły się 14 kwietnia i mają potrwać do 14 października br., ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury i realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, może wziąć udział każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja. Oznacza to, że każdy ma możliwość zabrania głosu, a tym samym może mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie osiągany, a następnie utrzymywany dobry stan wód. Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych oraz procedury legislacyjnej, plany gospodarowania wodami zostaną przyjęte w formie rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Informacje o tym, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych projektów IIaPGW dla dziewięciu obszarów dorzeczy w Polsce dostępne są na stronie: www.apgw.gov.pl/konsultacje.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny