Fundusz czeka na wnioski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem, planowanych do realizacji w przyszłym roku. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną. Pomoc jest udzielana w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”. Wnioski należy złożyć do 15 grudnia 2014 r.
 
kasa na dokumentacje
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu