Energooszczędna eksploatacja pomp

„Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych” – nowa książka na rynku

Wydawnictwo Seidel-Przywecki poinformowało, że na rynku dostępna jest najnowsza publikacja książkowa wydana jego nakładem. Mowa o książce noszącej tytuł „Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych”, której autorami są Marian Strączyński, Paweł Urbański i Dariusz Latoń.

„Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych” – fragment recenzji i nie tylko

Energooszczędna eksploatacja pomp

„Książka stanowi szczególnie cenne źródło informacji dla osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami (badaniem), modernizacjami, remontami pomp przeznaczonych do pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych określanych przez wymagania dotyczące ich parametrów przepływowo-energetycznych” – napisał w recenzji omawianej publikacji prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk.

Książka podzielona jest na kilka części. Najpierw zawarta została recenzja, a następnie informacja o autorach, po czym znajduje się wstęp z wykazem ważniejszych oznaczeń.

W dalszej kolejności książka omawia „Podstawy teoretyczne” (w tym „Podstawowe zagadnienia z teorii pomp wirowych – głębinowych” i „Podstawowe parametry silników – głębinowych”). Następny rozdział to „Pompy głębinowe” (w tym podrozdziały „Zastosowanie” i „Budowa pomp głębinowych”), po którym zamieszczony został rozdział zatytułowany „Silniki głębinowe” (tutaj treści ujęto w następujących podrozdziałach „Silniki głębinowe półsuche”, „Silniki głębinowe mokre” i „Silniki głębinowe specjalne” oraz „Uwarunkowania w eksploatacji silników głębinowych”.

„Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych” – kolejne rozdziały

Kolejna porcja wiedzy ujęta została w rozdziale „Układy pompowe studni”, gdzie pogrupowano ją w podrozdziałach: „Budowa standardowych układów pompowych studni głębinowych”, „Budowa specjalistycznych układów pompowych pomp głębinowych”, „Charakterystyka układu pompowego pompy głębinowej”, „Współpraca charakterystyki pompy i charakterystyki układu”, a także „Dobór pompy głębinowej do wymaganych parametrów pracy układu pompowego”, „Sprawność energetyczna układu pompowego pompy głębinowej” i „Analiza niezawodności w eksploatacji pomp i układów pompowych”.

Szósta część książki to „Systemowe zarządzanie, sterowanie i monitorowanie w eksploatacji pomp głębinowych” z dwoma podrozdziałami: „Technika cyfrowa w systemach eksploatacji pomp” i „Systemowe zarządzanie, interaktywny monitoring i sterowanie pracą pomp głębinowych”.

„Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych” – co nie co o kierunkach rozwoju

Siódma część książki to „Wybrane zalecenia i uwagi w prowadzeniu energooszczędnej eksploatacji pomp głębinowych”. Zawarte tu wiedza i informacje podzielona została na siedem podrozdziałów. Pierwszy z nich to „Opomiarowanie układu pompowego pompy głębinowej”, drugi – „Interpretacja wyników pomiarów”, a trzeci to „Systemowy, uniwersalny wskaźnik energochłonności układu pompowego”. Tytuły kolejnych podrozdziałów to: „Stacje prób pomp głębinowych”, „Wpływ zmiany stanu technicznego studni na zużycie energii w eksploatacji ujęcia”, „Zastosowanie energooszczędnych agregatów z silnikami synchronicznymi” i „Komputerowy kreator doboru pomp do prognozowanych warunków pracy w studni”.

Ostatnią częścią publikacji są „Kierunki rozwoju energooszczędnej eksploatacji pomp i ujęć głębinowych”, które dzielą się na następujące podrozdziały: „Diagnostyka stanu technicznego studni”, „Nowoczesne technologie w technice pompowej i elektrotechnice”, a także „Systemowe zarządzanie w eksploatacji pomp głębinowych” i „Wzrost zastosowania źródeł energii odnawialnej w eksploatacji pomp głębinowych”.

„Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych” – cenna pozycja wydawnicza

„Reasumując, uważam że: książka jest cenną pozycją wydawniczą z uwagi na trafność i aktualność podjętej tematyki, ponieważ przedstawia optymalny sposób eksploatacji licznych pomp głębinowych pracujących między innymi w systemach odwadniania kopalń węgla brunatnego i kamiennego oraz na ujęciach wód w zakładach produkcji wody; stanowi ona unikalne opracowanie przyczyniające się do upowszechnienia wiedzy i zasad w zakresie energooszczędnej eksploatacji i sposobów jej oceny, uzyskiwanych efektów energetycznych w eksploatacji wód głębinowych; treść książki prezentuje wysoki poziom merytoryczny, ma charakter naukowo-techniczny porządkujący problemy związane z optymalną eksploatacją oraz regulacją pomp i instalacji pompowych, w których wykorzystano wieloletni dorobek autorów w zakresie badań, pomiarów i analiz związanych z rozwiązywaniem problemów eksploatacyjnych tego typu maszyn i obiektów” – napisał recenzent.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej Wydawnictwa Seidel-Przywecki, gdzie można znaleźć więcej informacji o publikacji.

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama