gospodarowanie wodami opadowymi

Dodatkowe pieniądze na gospodarowanie wodami opadowymi

Gorzów Wielkopolski otrzymał dodatkowe pieniądze na gospodarowanie wodami opadowymi. Jak podaje Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM), w informacji opracowanej przez Martę Liberkowską z Wydziału Promocji i Informacji, środki te wesprą realizację projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”.

W ramach projektu obecnie realizowana jest m.in. budowa zbiornika retencyjnego w Parku Słowiańskim. Docelowo ma natomiast zostać zmodernizowana sieć kanalizacji deszczowej w obszarze czterech zlewni rzeki Warty: ul. Żwirowa, ul. Słowiańska, ul. Szmaragdowa, ul. Olimpijskiej.

By uniknąć podtopień

O zakresie realizowanej inwestycji w Gorzowie podczas konferencji prasowej poinformował Jacek Wójcicki, prezydent miasta.

Dzięki pracom w tym obszarze miasta, unikniemy w przyszłości lokalnych podtopień, które teraz są utrapieniem mieszkańców, gdy tylko nad miastem przejdzie ulewna burza. Ponadto woda ze zbiorników będzie w sposób wtórny zagospodarowana w zarządzaniu gospodarką komunalną miasta, tj. m.in. do publicznych toalet, nawadniania trawników i skwerów – tłumaczył prezydent Wójcicki.

Projekt jest realizowany przez Gorzów Wlkp. w ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji projektu ma się zamknąć w kwocie ponad 63,3 mln zł. Natomiast wydatki kwalifikowane zostały oszacowane na ponad 63,1 mln zł. Projekt, który ma zostać zrealizowany do grudnia 2020 r. otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 53,6 mln zł, czyli na poziomie 85% kosztów.

Łączna długość sieci kanalizacyjne, która w ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana, przebudowana bądź wyremontowana wyniesie 7,12 km. Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 3,06 km². W ramach projektu zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych dziewięć zbiorników retencyjnych. Ich łączna pojemność wyniesie 22660,00 m³.

Gospodarowanie wodami opadowymi w Gorzowie Wlkp. z dodatkowymi środkami

W marcu 2019 r. Gorzów Wlkp. otrzymał decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektu o niemal 15,4 mln zł. jak zaznacza UM, zwiększenie dofinansowania jest związane z aktualizacją kosztów robót budowlanych, które wzrosły o ponad 18 mln zł (z 45 mln zł do 63 mln zł).

Zwiększenie dofinansowania dla miasta w zakresie realizowanej inwestycji to odpowiedź na potrzeby gorzowskiego samorządu, który podobnie jak inne polskie miasta i gminy, zmaga się ze stale rosnącymi kosztami inwestycyjnymi – powiedziała obecna na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Rafalska podkreśliła przy tym, że z uwagi na swoje wyjątkowe położenie Gorzów Wlkp. wie jak duże znaczenie ma odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Zdaniem minister, dla decyzji o przyznaniu dodatkowego finansowania, nie bez znaczenia był doskonale przygotowany przez gorzowski magistrat wniosek o dofinansowanie. Jak zaznacza UM, wniosek otrzymał 51 punktów na 62 punkty (82%) i znalazł się na 3 miejscu na liście rankingowej, 1. miejsce zajął projekt Gliwic (55 pkt), a 2 miejsce projekt Rzeszowa (52 pkt). Według gorzowskiego magistratu, wysoka pozycja projektu wynika z wysokiego stopnia spełniania przez projekt kryteriów merytorycznych. W śród tych kryteriów było: przygotowanie do realizacji projektu, procent powierzchni objętej projektem, na której będą zatrzymane i retencjonowanie wody opadowe, stopień wykorzystania (zagospodarowania) wód opadowych i stosowanie w projekcie metod naturalnych oraz lokalizacja zbiorników retencyjnych poza ciekami wodnymi.

Adaptacja do zmian klimatu

Celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu istniejącej infrastruktury odwodnieniowej (sieci kanalizacji deszczowej) oraz terenów miasta objętych projektem (tereny czterech zlewni rzeki Warty: ul. Żwirowa, ul. Słowiańska, ul. Szmaragdowa, ul. Olimpijska) w zakresie odporności na występowanie intensywnych opadów.

O tym, że projekt jest dla miasta bardzo ważnym zadaniem przekonywał podczas konferencji Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W ramach projektu zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych oraz remontem istniejących na obszarze czterech zlewni. Celem inwestycji jest likwidacja podtopień i zastoisk wody po intensywnych opadach, a także odciążenie kanalizacji deszczowej. W ramach projektu uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wymagające najpilniejszej interwencji – zapewnia UM.

Obecnie trwają roboty budowlane na obszarze zlewni ul. Słowiańskiej. Wartość kontraktu dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych, wynosi ponad 9 mln zł.

Jak zapewniał Paweł Jabłoński, prezes firmy wykonującej roboty, prace przebiegają zgodnie z planem i cała inwestycja ma zakończyć się w sierpniu br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wlkp.

fot. Łukasz Kulczyński/UM Gorzowa Wlkp.

reklama

reklama

reklama

reklama