Dla podniesienia kwalifikacji

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wzięli udział w warsztatach z zakresu hydromorfologicznej oceny wód płynących wg metody River Habitat Survey (RHS), które odbyły się w dniach 19-21 listopada br. w Spale. Kurs prowadzili prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, dr inż. Szymon Jusik i mgr inż. Daniel Gebler z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Szkolenie obejmowało wykłady, warsztaty terenowe, ćwiczenia z wypełniania formularza RHS oraz metodologię obliczania wskaźników naturalności i przekształcenia siedliska. Mimo schyłku okresu wegetacyjnego warsztaty były możliwe dzięki sprzyjającej aurze i właściwemu stanowi wód.
 
Metodę RHS można wykorzystywać nie tylko jako element wspierający oceny stanu ekologicznego rzek, ale także przy planowaniu i realizacji prac renaturyzacyjnych rzek i przy ocenie ciągłości rzecznych korytarzy ekologicznych. Jest to również sposób zalecany w monitoringu siedliska przyrodniczego typu 3260 – Nizinne i podgórskie rzeki, ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis.
 
Mając na względzie charakter zadań powierzonych regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska, uzyskana wiedza i umiejętności oceny hydromorfologii rzek znajdą zastosowanie głównie w postępowaniach oddziaływania inwestycji na środowisko i obszary Natura 2000, prowadzeniu postępowań z zakresu wykonywania na obszarach form ochrony przyrody prac utrzymaniowych rzek, sporządzaniu i wykonywaniu planów ochrony i planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 obejmujących doliny rzeczne oraz podejmowaniu działań związanych z czynną ochroną przyrody.
 
Kurs szkoleniowy został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu