Deszczówka – inwestycje

Deszczówka – inwestycje ze wsparciem

Ponad milionowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 to środki przyznane na budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami do oczyszczania odprowadzanych wód opadowych w gminie Gościno. W gospodarkę wodami opadowymi zainwestuje także Kołobrzeg.

Deszczówka – inwestycje w gminie Gościno

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ), gmina planuje w ramach inwestycji przebudować sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,66 km oraz wykonać ok. 0,15 km sieci deszczowej. Inwestycja nie byłaby możliwa do realizacji bez wsparcia środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowa dofinansowania została zawarta 12 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Gościnie. Dokumenty podpisali Janusz Gromek, członek Zarządu Województwa oraz Marian Sieradzki, burmistrz Gościna.

Dzięki inwestycji zwiększona zostanie skuteczność systemu zapobiegania zagrożeniom, wynikającym ze zmian klimatu – podkreślił Janusz Gromek.

Całkowita wartość inwestycji to blisko 1,4 mln zł, a dotacja wyniesie 1,18 mln zł.

Deszczówka – inwestycje w gminie Kołobrzeg

W gospodarkę wodami opadowymi zainwestuje także Kołobrzeg, do którego trafi blisko 800 tys. zł dofinansowania ze środków RPO. Miasto przeznaczy dotację na inwestycję związaną z budową zbiornika, którego celem będzie spowolnienie odpływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej. Dzięki temu ma się m.in. poprawić się bezpieczeństwo powodziowe.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta – mówił podczas podpisania umowy Janusz Gromek, a Anna Mieczkowska, prezydent miasta dodała: – Zbiornik retencyjny wraz z kanałem dopływowym i odpływowym powstaje, by ochronić rzekę Stramniczkę przed przeciążeniem hydraulicznym.

Nowy zbiornik retencyjny przy ul. Orlej ma pomóc w odprowadzaniu wód opadowych, a tym samym zmniejszyć ryzyko podtopień budynków i posesji. Ma mieć objętość ok. 1400 m3. Projekt przewiduje też budowę kanałów dopływowych i odpływowych oraz studzienek.

Wartość całkowita inwestycji to ponad 1,9 mln zł. Zgodnie z projektem prace powinny zakończyć się do lipca 2020 r. Umowa dotacyjna została podpisana w piątek, 9 sierpnia 2019 r. w kołobrzeskim Urzędzie Miasta.

Projekt jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego RPO. Jak podaje UMWZ, w ramach konkursu można było się ubiegać o wsparcie m.in. na budowę systemu zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej, budowę lub modernizację sieci kanalizacji deszczowej czy zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.

Na podstawie www.wzp.pl i www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama