Czujne oko UOKiK-u

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na bieżąco monitoruje lokalne rynki usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Od początku roku wydanych zostało dziewięć decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin lub spółek komunalnych.
 
W ostatnich tygodniach prezes Urzędu wydał kilka decyzji odnoszących się do naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Zakazane praktyki ujawniono w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie (woj. śląskie) oraz w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Nadarzynie (woj. mazowieckie). Ponadto wykryto nadużycia pozycji dominującej przez gminy Krzanowice (woj. śląskie) i Lisia Góra (woj. małopolskie).
 
Od lat jedną z najczęściej kwestionowanych przez UOKiK praktyk na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym jest ustalanie należności za pobraną wodę na maksymalnym możliwym poziomie w przypadku utraty lub uszkodzenia wodomierza z winy odbiorcy. Taką praktykę stosowała gmina Krzanowice. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca powinien w takim wypadku domagać się uiszczenia opłaty za wodę, która faktycznie została pobrana. Gdy nie można tego dokładnie zmierzyć, ilość pobranej wody powinna zostać ustalona na podstawie średniego zużycia w okresie ostatnich trzech miesięcy sprawnego działania wodomierza lub na podstawie średniej z podobnego okresu rok wcześniej.
 
Zgodnie z przepisami, termin płatności za dostawę wody i odbiór ścieków wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury. Tymczasem Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie żądało od swoich klientów opłacania rachunków w ciągu 14 dni od momentu ich wystawienia. Tym samym mogło dojść do sytuacji, w której konsument otrzymał rachunek już po terminie płatności. Z kolei Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie nie określał w ogóle terminu płatności w umowach, a jedynie na fakturze. Taka praktyka może spowodować, że termin na zapłatę należności będzie krótszy niż wynikający z przepisów.
 
Inną, zanegowaną przez UOKiK praktyką jest bezprawne pobieranie niektórych opłat. Przykładem jest gmina Krzanowice, obciążająca kosztami eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej odbiorców usług, którzy nie są do niej podłączeni i we własnym zakresie dostarczają nieczystości do punktów ich odbioru. W efekcie ponosili oni taką sama opłatę za odprowadzenie ścieków jak podmioty podłączone do sieci kanalizacyjnej. W opinii Urzędu, powinni mieć naliczane mniejsze opłaty.
 
Natomiast gmina Lisia Góra obciążała wszystkich klientów, którzy chcieli przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej, jednakową, zryczałtowaną kwotą za budowę przyłącza. Tymczasem taka opłata powinna zostać ustalona indywidualnie, w oparciu o długość przyłącza oraz koszty poniesione przez samorząd.
 
Cieszy fakt, że w trzech przypadkach podmioty dobrowolnie zadeklarowały zmianę zakwestionowanych działań. Prezes UOKiK-u nałożył na nich obowiązek wykonania tego zobowiązania i odstąpił od sankcji finansowych. Natomiast na Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie nałożono karę w wysokości 5716 zł oraz nakazano zmianę niedozwolonych praktyk.
 
Decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu.
 
Na podstawie: www.uokik.gov.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu