Cztery projekty

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęły cztery wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska, dotyczącego wsparcia przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Beneficjentami unijnej pomocy finansowej mogą być podmioty działające w aglomeracjach minimum 10 tys. RLM. Poziom wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Jednostki, które ubiegają się o unijną dotację, to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku (projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy instalacji autotermicznej termofilowej stabilizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Mieście Lubawskim (modernizacja oczyszczalni ścieków), Miasto Szczytno (modernizacja oczyszczalni ścieków) oraz Gmina Nidzica (wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I Napiwoda – Jabłonka”). Wartość powyższych projektów to łącznie niemal 1,3 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi blisko 967 tys. zł.

 

 

Przed podmiotami, które złożyły wnioski, czas sprawdzania dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z harmonogramem, przewidywany termin zakończenia ocen to początek lipca br.

 

Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu