Czas na tarło

Zakończyły się działania związane z reintrodukcją głowacza białopłetwego do rzeki Kołodziejki, prowadzone na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
 
W dolnym odcinku tej rzeki utworzono pięć tarlisk, wykorzystując materiał lokalnie występujący (otoczaki polne), który został odpowiednio ułożony na dnie. W ten sposób stworzono optymalne warunki do rozrodu i ułatwienia rybom przystąpienie do tarła w pierwszym po reintrodukcji okresie rozrodczym – począwszy od lutego 2015 r. Translokacja części populacji głowacza białopłetwego polegała na odłowieniu 400 osobników (200 samic i 200 samców) z rzeki Tocznej i wypuszczeniu ich na odcinku Kołodziejki, na którym wcześniej utworzono tarliska.
 
Wszystkie działania zrealizowano w ramach projektu pn. „Program czynnej ochrony głowacza białopłetwego Cottus gobio w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Głowacz białopłetwy jest przedstawicielem ryb skorpenokształnych z rodziny głowaczowatych. Jest to gatunek wskaźnikowy, występujący jedynie w czystych, dobrze natlenionych rzekach, strumieniach o piaszczysto-żwirowym dnie. Jeszcze kilka lat temu głowacz białopłetwy naturalnie występował w co najmniej kilku dopływach Bugu, w tym w dolnym biegu rzeki Kołodziejki. Jednak pogorszenie jakości wód w Bugu oraz przyducha, która miała miejsce w 2009 r., spowodowały, że cała populacja tego gatunku w rzece wyginęła. Głowacz bialopłetwy jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska, a działania mające na celu reintrodukcję tego gatunku zostały zapisane w planie zadań ochronnych dla tego obszaru.
 

Partner Portalu

Partner Portalu