Ćwierćwiecze NFOŚiGW

Dokładnie wczoraj, 10 czerwca 2014 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) obchodził swój jubileusz 25-lecia. Od czasu jego powstaniaze środków Funduszu niemal we wszystkich miastach zbudowano lub wyremontowano łącznie 2742 oczyszczalnie, które każdej doby oczyszczają w sumie ponad 8 mln m3 ścieków. Instytucja ta wsparła też finansowo 96 instalacji zagospodarowania odpadów, które przerabiają łącznie 2 mln ton surowca rocznie?, odzyskanego i poddanego recyklingowi.
 
Kiedy obradował Okrągły Stół, środowisko w Polsce było tak zdegradowane, że aż 27 regionów oficjalnie uznano za „obszary ekologicznego zagrożenia”, a woda 35% rzek nie nadawała się nawet do celów przemysłowych. Dlatego wśród celów zmian społeczno-politycznych znalazła się także troska o środowisko. Powołany wówczas do życia NFOŚiGW obchodzi swoją rocznicę. Pięć lat później, po utworzeniu 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, wspólnie utworzą, odnawialny i unikatowy w skali świata system finansowania ochrony środowiska.
 
Przez 25 lat swego funkcjonowania Fundusz przeznaczył na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ponad 53 mld zł, z czego 33 mld zł pochodziły ze środków krajowych, a blisko 20 mld zł z funduszy europejskich. Stosując efekt dźwigni finansowej, wsparł on inwestycje w tym obszarze o wartości 118 mld zł.
 
W latach 1989-2013 NFOŚiGW, zawierając ponad 19 tys. umów, zadbał o wymierne dla środowiska, otoczenia i ludzi efekty ekologiczne. Tylko przy programie dopłat do kolektorów słonecznych powstało 35 tys. „zielonych” miejsc pracy.
 
Jako instytucja finansująca, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, pomógł w budowie i modernizacji 167 oczyszczalni ścieków i budowie 5 tys. km kanalizacji sanitarnej. Prawie 9 mld zł przeznaczył na ochronę powietrza, zaś 3 mld zł przeznaczył na budowę zbiorników retencyjnych, polderów, jazów i stopni wodnych. Kolejne 1,6 mld zł trafiło na ochronę przyrody, leśnictwa i rozwoju parków narodowych. Na zapobieganie i likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska przeznaczono ponad 1 mld zł, w tym większość środków przekazano na usuwanie skutków powodzi w 2010 r. Z pieniędzy NFOŚiGW finansowane są inwestycje wykorzystujące źródła odnawialne, badania w ekologii i geotermii, a także edukacja w wymiarze horyzontalnym. Do tej pory, dzięki wsparciu Funduszu, zlikwidowano wszystkie mogilniki.
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny