Budowa zbiorników retencyjnych

Budowa zbiorników retencyjnych w Mielcu

Urząd Miejski w Mielcu (UM) poinformował o uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą pierwszego etapu budowy zbiorników retencyjnych.

Wraz z zawarciem umowy przez prezydenta miasta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach której miasto otrzyma dofinansowanie na projekt obejmujący budowę systemu retencji wód opadowych i roztopowych, ogłoszony został przetarg na realizację pierwszego etapu projektu – zaznacza UM.

Budowa zbiorników retencyjnych – umowa podpisana

Najkorzystniejszą ofertę, w ramach kryteriów oceny, obejmujących cenę oraz okres gwarancji, zaproponowała firma Inżynieria Rzeszów i to ona będzie wykonawcą budowy zbiorników retencyjnych, które w ciągu piętnastu miesięcy pojawią się między ul. Solskiego a Kusocińskiego w Mielcu.

Uroczyste podpisanie umowy przez Jacka Wiśniewskiego, prezydenta miasta przy udziale Pawła Pazdana, pierwszego zastępcy prezydenta miasta oraz przedstawicieli wykonawcy – Grzegorza Króla, prezesa Zarządu Inżynierii Rzeszów i Arkadiusza Rudego, członka Zarządu tej spółki, miało miejsce 4 września br. w Mielcu.

Do zadań wykonawcy należeć będzie, w szczególności: budowa kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i pompowni ścieków, a także przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią. Do zadań wykonawcy należy także przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Budowa zbiorników retencyjnych z dużym dofinansowaniem

Na tę inwestycję mieszkańcy Mielca czekali wiele lat. Problem podtopień w centrum miasta powracał wraz z każdym silniejszym deszczem. Teraz, za sprawą zbiorników retencyjnych, kłopoty się skończą. Cieszy fakt, że na ten cel otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie, co wpłynie na usprawnienie pracy związanych z przedsięwzięciem – mówi prezydent Wiśniewski.

Warto przypomnieć, że łączny koszt projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” oszacowano na niemal 29,2 mln zł z czego niemal 20,2 mln zł stanowi dofinansowanie jakie Mielec otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Koszt pierwszego etapu projektu to niemal 12,2 mln zł.

Prace zaczniemy od robót rozbiórkowych, bo zbiorniki retencyjne zlokalizowane są pod istniejącą nawierzchnią asfaltową, na głębokości 4 – 5 metrów. Ze względu na taką głębokość, zabezpieczymy ściany wykopu przed ewentualnym osunięciem. W związku z możliwością pojawienia się wody gruntowej uruchomimy system odwadniania. Po pracach betonowych nastąpi montaż rurociągów. Prace rozpoczniemy niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. W zależności od charakteru prac, szacujemy, że na miejscu będzie około 15 – 20 stałych pracowników – wyjaśnia prezes Król.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

reklama

reklama

reklama

reklama