Korzyść dla bilansu wodnego

Wysokie stany wód to pozytywne efekty dla bilansu wodnego regionu

W ostatnim okresie zauważalny jest znaczący wzrost poziomu wód w rzekach. Towarzyszy temu także zalanie obszarów nisko położonych wzdłuż cieków wodnych na obszarze całego kraju. To zjawisko jest rezultatem intensywnych opadów, mających istotny wpływ na ekosystem wodny w Polsce. Pomimo że pierwsze wrażenie może budzić niepokój, warto podkreślić, że te warunki przynoszą pozytywne efekty dla bilansu wodnego regionu. Zwrócił na to uwagę Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP).

Korzystne zjawisko – przyczynia się do zrównoważonego bilansu wodnego

Podróżując drogami biegnącymi wzdłuż pól, można obecnie obserwować zalane obszary przy rzekach. Pokryte wodą są również znaczne obszary terenów rolniczych, które doświadczają wzrostu poziomu wód gruntowych. Ten efekt ilustruje, jak woda wsiąka do gleby, tworząc naturalną retencję. Stanowi to istotne zabezpieczenie przed potencjalnymi skutkami intensywnych opadów, a także wkład w uzupełnienie retencji gruntowej. Prof. UP dr hab. inż. Ireneusz Laks z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP podkreśla, że tereny rolne, nawet te oddalone od rzek, pełnią kluczową rolę w globalnym systemie retencji wód. – Warunki, które obecnie możemy obserwować na polach, świadczą o zwiększeniu ilości wody w gruntach. To zjawisko jest korzystne, gdyż woda, wnikając do gleby i gruntu, przyczynia się do zrównoważonego bilansu wodnego. Długo utrzymujące się stany wilgotności są efektem uzupełnienia retencji gruntowej, co jest korzystne z punktu widzenia ochrony przed suszami – tłumaczy poznański ekspert ds. hydrologii.

Wysokie stany wód, które można obecnie zaobserwować, mieszczą się w obrębie terenów zalewowych, przeznaczonych do okresowej retencji nadmiaru wód. To istotny element zabezpieczający przed skutkami intensywnych opadów – podkreślono w informacji prasowej przekazanej przez poznańską uczelnię.

Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi

– Charakter obecnych wezbrań wskazuje, że długość trwania stanów wysokich może być efektem zasilania cieków retencją gruntową, a nie spływem powierzchniowym. To zjawisko jest korzystne, ponieważ wpisuje się w zrównoważony bilans wodny – podsumowuje prof. Laks.

Warto podkreślić, że obecna sytuacja, choć wymaga stałego monitorowania przez służby i instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową, przynosi korzyści z punktu widzenia bilansu wód na obszarze Polski. Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, włączając w to retencję gruntową, staje się kluczowym elementem planowania infrastruktury wodnej w kraju – dodaje UP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partner Portalu

Partner Portalu