10 miliardów dla środowiska

Będzie taniej, łatwiej i elastyczniej – w tych trzech słowach można przedstawić nową ofertę programową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2015-2020. 6 października br. zaprezentowano koncepcję finansowania projektów środowiskowych w przyszłej perspektywie finansowej.
 
 
Wspierane będą głównie projektów dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody czy przeciwdziałania i likwidacji skutków klęsk środowiskowych. Beneficjentami dofinansowania mogą być samorządy, osoby fizyczne, przedsiębiorcy i państwowe jednostki budżetowe.
 
W kolejnej perspektywie finansowej wnioskodawcy mogą liczyć na poprawę komunikacji z Funduszem, usprawnienie procesu oceny wniosków, czytelne kryteria ich rozpatrywania i racjonalizację oceny kosztów inwestycji. Propozycja NFOŚiGW jest skorelowana z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 oraz strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Jak tylko zatwierdzone zostaną Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne, ofertę Funduszu wzbogacą dodatkowo programy umożliwiające finansowanie efektywności energetycznej.
 
 
W latach 2015-2020 NFOŚiGW chce przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji 10 mld zł. 3,7 mld zł trafi do beneficjentów w formie dotacji, zaś pozostałą kwotę będą stanowiły niskooprocentowane pożyczki.
 
 
Jak zapewnia Małgorzata Skucha, prezes Zarządu NFOŚiGW, przy tworzeniu nowej oferty finansowej kierowano się głównie potrzebami rynku. – W naszej ofercie pojawiło się premiowanie ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych towarzyszących inwestycjom, standardów zarządzania środowiskowego, „zielonych gmin” oraz gmin, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów – powiedziała prezes Skucha.
 
 
Od 2015 r. bowiem gminy, w których ponad połowę powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, będą mogły liczyć na wsparcie na preferencyjnych warunkach. Mogą one liczyć na większe umorzenia pożyczki, mniejsze oprocentowanie, zwiększony poziom intensywności dofinansowania czy obniżony minimalny próg dotacji lub pożyczki. Podobnych korzystnych rozwiązań mogą spodziewać się samorządy skupione w Porozumieniu Burmistrzów. Służyć temu będzie – planowane na 9 października 2014 r. – podpisanie przez NFOŚiGW i Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENER) Umowy Partnerstwa.
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny