Tag - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Duża nowelizacja ustawy środowiskowej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Decyzje środowiskowe – kolejne zmiany

20 września 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1722, dalej...

Baza danych OOŚ dla wszystkich

Każdy ma dostęp do informacji na temat planowanych inwestycji realizowanych w Polsce, ich wpływu na środowisko, w tym oddziaływania na ludzkie zdrowie...