Zrównoważona biogospodarka

Zrównoważona biogospodarka – plan działania

Komisja Europejska (KE) przedstawiła wczoraj plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym – poinformowała Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Zgodnie z tym co zapowiada Jean-Claude Juncker, przewodniczący KE i Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący, nowa strategia dotycząca biogospodarki stanowi część działań Komisji na rzecz stworzenia impulsu dla ożywienia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji w Unii Europejskiej (UE).

Zrównoważona biogospodarka – Komisja Europejska przedstawiła plan działania

Celem strategii jest zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i poprawa w tym zakresie, aby stawić czoła globalnym i lokalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu czy zrównoważony rozwój – zaznacza KE.

W świecie ograniczonych zasobów biologicznych i zasobów ekosystemów potrzebne są wysiłki na rzecz innowacji, aby zapewnić ludziom żywność, czystą wodę i energię. Dzięki biogospodarce można wytwarzać z alg paliwo, poddawać recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych, przekształcać odpady w nowe meble i ubrania a przemysłowe produkty uboczne w bionawozy. Biogospodarka daje szansę na stworzenie do 2030 r. 1 mln nowych, zielonych miejsc pracy – przekonuje KE.

Stało się oczywiste, że musimy dokonać zmiany systemowej, jeśli chodzi o sposoby, w jakie wytwarzamy, konsumujemy i wyrzucamy produkty. Rozwijając naszą biogospodarkę – odnawialny segment gospodarki o obiegu zamkniętym – możemy znaleźć nowe, innowacyjne sposoby zapewniania żywności, czystej wody i energii, które nie doprowadzą do wyczerpania ograniczonych zasobów biologicznych naszej planety. Poza tym przy kształtowaniu nowego podejścia do naszej gospodarki i modernizacji naszych modeli produkcji nie chodzi nam tylko o nasze środowisko i klimat. Działania te wiążą się również z ogromnym potencjałem stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i przybrzeżnych – powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Z kolei Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: – UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia. Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu przejścia na zieloną gospodarkę w Europie i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Zrównoważona biogospodarka o obiegu zamkniętym

Jak zaznacza KE, wykreowanie zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym wymaga skoordynowanych wysiłków ze strony organów publicznych i przemysłu. Aby wesprzeć te wspólne starania, w 2019 r. KE wprowadzi w oparciu o trzy główne cele 14 konkretnych środków. Należą do nich m.in.: rozwój i wzmocnienie sektorów wykorzystujących biotechnologie, szybkie wprowadzenie biogospodarki w całej Europie oraz ochrona ekosystemu i zrozumienie ekologicznych ograniczeń biogospodarki.

Jak zaznacza KE, chce ona uwolnić potencjał biogospodarki na rzecz długotrwałej modernizacji gospodarczej i przemysłowej w Europie oraz zapewnienia zrównoważonego dobrobytu. W tym celu Komisja Europejska ustanowi tematyczną platformę inwestycyjną dla biogospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie ona dysponować budżetem w wysokości 100 mln euro. Zadaniem platformy będzie lepsze wprowadzanie na rynek innowacji opartych na biotechnologii oraz zmniejszanie ryzyka inwestycji sektora prywatnego w zrównoważone rozwiązania. Komisja ma także ułatwić rozwój nowych zrównoważonych biorafinerii w całej Europie.

W niektórych regionach i państwach członkowskich, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, potencjał biomasy i odpadów jest ogromny, jednak nie jest w pełni wykorzystywany. Dlatego też Komisja zamierza opracować strategiczny plan działania na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych i rolniczych, leśnictwa oraz bioproduktów. W ramach programu „Horyzont 2020” KE chce ustanowić unijne narzędzie wspierania polityki dotyczącej biogospodarki, aby pomagać krajom UE w opracowywaniu krajowych i regionalnych planów działań na rzecz biogospodarki. Urzędnicy unijni zamierzają także zapoczątkować działania pilotażowe na rzecz rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i miejskich, np. w zakresie gospodarki odpadami i praktyk rolniczych sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę.

Zrównoważona biogospodarka – jeden z priorytetów

Komisja Europejska podkreśla, że ekosystem stoi w obliczu poważnych zagrożeń i wyzwań, do których należą rosnąca liczba ludności, zmiana klimatu i degradacja gleby. Aby sprostać tym wyzwaniom, Komisja wdroży ogólnounijny system monitorowania postępów na drodze do zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Poszerzy bazę wiedzy i podniesie poziom zrozumienia konkretnych obszarów biogospodarki poprzez gromadzenie danych i zwiększanie ich dostępności za pośrednictwem centrum wiedzy na temat biogospodarki. Komisja będzie także promować dobre praktyki w zakresie biogospodarki.

W liście intencyjnym skierowanym do prezydencji Rady Europejskiej i Parlamentu Jean-Claude Juncker i Frans Timmermans zapowiedzieli ten komunikat jako jeden z priorytetów Komisji mający dać impuls dla ożywienia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji w UE. Jest to aktualizacja strategii dotyczącej biogospodarki z 2012 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny