Obowiązki środowiskowe

Zmiany w instalacji a obowiązki środowiskowe

Mimo że o ochronie środowiska w procesie inwestycyjnym napisano już całkiem sporo i w Internecie znajduje się mnóstwo informacji na ten temat, w dalszym ciągu wstępna faza użytkowania nowej czy przebudowanej instalacji budzi pewne obawy. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ – z punktu widzenia środowiskowego – sam fakt realizacji inwestycji w oparciu o wszystkie wymagane prawem pozwolenia może okazać się niewystarczający, aby uznać, że wypełnione zostały wszystkie obowiązki środowiskowe i że do rozpoczęcia eksploatacji doszło w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami.

Na co więc zwrócić uwagę, przystępując do eksploatacji nowej lub przebudowanej instalacji?

Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

Pierwszym krokiem na mapie aktywności umożliwiających prawidłowe przystąpienie do eksploatacji nowej/zmodyfikowanej instalacji z pewnością będzie identyfikacja wszystkich wymaganych pozwoleń na korzystanie ze środowiska i… ich uzyskanie lub zmiana. To podstawowe obowiązki środowiskowe, a wspomniana identyfikacja winna objąć analizę takich zagadnień jak rodzaj i wielkość emisji gazów i pyłów do powietrza, sposób postępowania z odpadami oraz ich szczegółową identyfikację, ustalenie sposobu odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz sposobu zaopatrzenia w wodę, ale nie tylko. Z pewnością zadanie to będzie łatwiejsze dla inwestorów, którzy już na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odrobili w tym zakresie „zadanie domowe” i wnikliwie przeanalizowali potencjalne wpływy środowiskowe planowanej inwestycji.

Warto w tym miejscu podkreślić, że pozwolenia na korzystanie ze środowiska powinny zostać przez inwestora uzyskane lub zmienione jeszcze przed przystąpieniem do eksploatacji instalacji.

Obowiązki środowiskowe – zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji

Jednym z obowiązków środowiskowych, ściśle związanych z rozpoczęciem eksploatacji nowej lub zmienionej instalacji, jest konieczność zgłoszenia Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) faktu przystąpienia do jej użytkowania. Wymóg ten będzie dotyczył inwestycji, których realizacja była poprzedzona koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wcześniejszych etapach procesu inwestycyjnego, zaś jego celem jest weryfikacja przez IOŚ, czy instalacja spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, w tym czy uzyskane zostały konieczne decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Tak więc, w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska, na 30 dni przed oddaniem do użytkowania nowej lub zmienionej instalacji, realizowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować o tym fakcie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ), a także przedstawić mu informacje dotyczące planowanego terminu zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli rozruch taki jest przewidywany.

Obowiązki środowiskowe i pomiary wstępne

Kolejnym obowiązkiem, ściśle związanym z początkową fazą użytkowania instalacji, jest konieczność przeprowadzenia pomiarów wstępnych. Powinny one zostać wykonane najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu zakończenia rozruchu instalacji, chyba że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin. Celem tak realizowanych pomiarów jest weryfikacja, czy aby na pewno założenia, które przyjęte zostały we wnioskach o wydanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, a następnie uwzględnione w treści decyzji, są dotrzymywane.

Tym samym pomiary wstępne wieńczą fazę planowania i realizacji inwestycji i wchodzi ona w tryb normalnej pracy, z dalszymi w tym zakresie obowiązkami.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Ochrony Środowiska

Kancelaria Ochrony Środowiska
Marta Banasiak

Marta Banasiak

prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, w tym odnoszących się do kontroli WIOŚ w przedsiębiorstwie oraz postępowań administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.
Wieloletnia praktyka zawodowa związana z zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w tym niemal dwuletnie doświadczenie w organie administracji rządowej, pozwalają jej spojrzeć na zagadnienia kontroli oraz postępowań administracyjnych z szerokiej perspektywy.
W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie związana z Kancelarią Ochrony Środowiska.
e-mail: kancelariabanasiak@gmail.com

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny