Ilość azotanów w wodzie

Wciąż nadmierna ilość azotanów w wodzie

W najnowszym sprawozdaniu Komisji Europejskiej (KE) w sprawie wdrożenia dyrektywy azotanowej (opartym o dane za lata 2016-2019) ostrzega się, że azotany nadal powodują szkodliwe zanieczyszczenie wód w Unii Europejskiej (UE). Komisja Europejska podkreśla, że nadmierna ilość azotanów w wodzie jest szkodliwa zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla ekosystemów, gdyż powoduje niedobór tlenu i eutrofizację. Według KE, ochrona wód przez organy krajowe i rolników ma pozytywny wpływ na zaopatrzenie w wodę pitną i bioróżnorodność oraz na takie sektory, jak rybołówstwo i turystyka. Wciąż jednak w wielu częściach UE problemem pozostaje nadmierne nawożenie.

Nadmierna ilość azotanów w wodzie jest szkodliwa dla ludzi i przyrody

Przy okazji KE tłumaczy, że azot, chociaż jest bardzo ważną substancją umożliwiającą wzrost roślin i upraw, to jednak przy jego zbyt wysokim stężeniu w wodzie jest on szkodliwy dla ludzi i przyrody. Azotany pochodzące z nawozu naturalnego i nawozów nieorganicznych są od dziesięcioleci głównym źródłem zanieczyszczenia wody w Europie. Około połowa azotu w nawozie i oborniku stosowanych w Europie przenika do otaczającego środowiska – wskazuje KE i wylicza, że z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to po stronie rolników utratę potencjalnych korzyści w wysokości ok. 13-65 mld euro rocznie. Z kolei łączne koszty środowiskowe spowodowane wspomnianym przenikaniem reaktywnego azotu szacuje się w Europie na 70-320 mld euro rocznie, co znacznie przewyższa koszty ograniczenia zanieczyszczenia u źródła – dodaje KE.

Ilość azotanów w wodzie ma zredukować pełne wdrożenie i egzekwowanie przepisów

Komisja przekonuje również, że strategie „Od pola do stołu” i na rzecz bioróżnorodności są kluczowymi inicjatywami przewidzianymi w Europejskim Zielonym Ładzie, które wyznaczają cel zmniejszenia o połowę straty składników pokarmowych do 2030 r. Należy to osiągnąć w szczególności poprzez pełne wdrożenie i egzekwowanie odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska i klimatu. W tym kontekście dyrektywa azotanowa ma kluczowe znaczenie. Jest to ważny instrument służący osiągnięciu celu ramowej dyrektywy wodnej, jakim jest dobry stan chemiczny i ekologiczny wszystkich jednolitych części wód najpóźniej do 2027 r. W dyrektywie określono szereg działań, które państwa członkowskie są zobowiązane podjąć – podkreśla KE.

Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, którego celem jest zmniejszenie do 2050 r. zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do poziomów, które nie są już uznawane za szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów, przyczynić się ma również do zmniejszenia zanieczyszczenia związkami biogennymi – uważa KE.

Tempo zmian nie jest wystarczające

– Wdrażanie dyrektywy azotanowej w ciągu ostatnich 30 lat niewątpliwie doprowadziło do ogólnej poprawy jakości wody w UE. Dostrzegamy również, że rzeczywiste wysiłki na rzecz przejścia na zrównoważone metody przynoszą efekty. Tempo zmian nie jest jednak wystarczające, aby zapobiec szkodom dla zdrowia ludzkiego i aby chronić wrażliwe ekosystemy. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem konieczne są teraz pilne działania w celu osiągnięcia zrównoważonego rolnictwa i ochrony naszego cennego zaopatrzenia w wodę – powiedział Virginijus Sinkevičius. komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Nadmierna ilość azotanów w wodzie – niewielkie postępy w ciągu minionej dekady

Jak zaznaczyła KE, ilość azotanów w wodzie w UE zmniejszyła się zarówno w wodach powierzchniowych, jak i gruntowych w porównaniu ze stanem sprzed 1991 r., kiedy to przyjęta została tzw. dyrektywa azotanowa. W nowym sprawozdaniu wykazano jednak, że w ciągu ostatniej dekady poczyniono niewielkie postępy, a zanieczyszczenie związkami biogennymi pochodzącymi z rolnictwa nadal stanowi poważny problem dla wielu państw członkowskich.

W okresie 2016-2019 w państwach członkowskich 14,1% wód gruntowych nadal przekraczało dopuszczalne stężenie azotanów określone dla wody pitnej. Zgodnie z ustaleniami wody zgłoszone jako przeżyźnione w UE obejmują 81% wód morskich, 31% wód przybrzeżnych, a także 36% rzek i 32% jezior.

W związku z tym, KE zapowiedziała, że podejmie działania na rzecz poprawy zgodności z dyrektywą azotanową, co jest warunkiem wstępnym osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50% do 2030 r. Według KE wymaga to wprowadzenia wzmocnionych środków na szczeblu krajowym i regionalnym w większości państw członkowskich.

Ilość azotanów w wodzie – kto stoi przed największymi wyzwaniami?

W ogólnym ujęciu jakość krajowych programów działania poprawiła się, ale w wielu przypadkach stosowane środki nie są wystarczające w zwalczaniu zanieczyszczeń na obszarach, na których wzrosło oddziaływanie rolnicze. Należy również w większym stopniu uwzględniać na poziomie krajowym oddziaływanie zmian klimatu na walkę z zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany – uważa KE.

Przed największymi wyzwaniami w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom związkami biogennymi pochodzącymi z rolnictwa stoją obecnie Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska i Węgry. W Bułgarii, Cyprze, Estonii, Francji, Portugalii, Rumunii i we Włoszech również występują obszary zagrożone, na których należy pilnie zredukować zanieczyszczenia – wskazuje KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama