Uchybienia dotyczące ochrony środowiska

Uchybienia dotyczące ochrony środowiska – postępowania KE

Komisja Europejska (KE) poinformowała o postępowaniach prowadzonych w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Niektóre z nich dotyczą także Polski.

Komisja wzywa Polskę do ochrony swoich obywateli przed hałasem!

Polska powinna dążyć do zapewnienia zgodności obowiązujących w kraju przepisów z głównymi zapisami dyrektywy dotyczącej hałasu, (dyrektywa 2002/49/WE). Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE – wskazuje KE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia planów działań dotyczących hałasu. Celem tych działań ma być utrzymanie hałasu na dotychczasowym poziomie (jeżeli jego wielkość jest zgodna z krajowymi wartościami granicznymi. Natomiast w przypadku przekroczenia tych wartości, plany mają pomóc w dostosowaniu sytuacji do obowiązujących wymogów.

Wezwanie do usunięcia uchybienia w omawianym zakresie KE skierowała do Polski w maju 2017 r. jak zaznacza KE, mimo poczynienia pewnych postępów władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji. Powinny także przyjąć dostosowane plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W związku z tym KE postanowiła skierować do Polski uzasadnioną opinię, dając nam dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Efektywność energetyczna – KE wzywa 15 państw członkowskich

Decyzje o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia w zakresie transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE) KE skierowała do 15 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Oprócz Polski są to Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia i Włochy.

Jak podaje KE, dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE. Struktura tych środków ma zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20% do 2020 r. Ma także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – od produkcji po zużycie energii końcowej.

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez KE. Jeżeli w tym czasie nie podejmą działań Komisja może skierować do nich uzasadnione opinie w tej sprawie.

Ochrona środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Polska, Portugalia i Słowacja zostały wezwane przez KE do przyśpieszenia wdrażania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (rozporządzenie nr 1143/2014).

Po wejściu w życie rozporządzenia, co nastąpiło 1 stycznia 2015 r., państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające. Z kolei państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym KE.

Jak podaje Komisja wspomniane państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o zastosowanych sankcjach lub o wykazach inwazyjnych gatunków obcych dla regionów najbardziej oddalonych. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do każdego z tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia, dając im dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama