Targi POL-ECO-SYSTEM – impuls do działania

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM. To jedno z najważniejszych wydarzeń, poświęconych ochronie środowiska w naszej części Europy. W tym roku spotkanie to miało swoją nową odsłonę, stanowiło bowiem odświeżoną formułę dotychczasowych Targów POLEKO i KOMTECHNIKA.

Te targi odbywają się już 27 lat. Podlegają one ewolucji, ale chciałbym, żebyście to Państwo zauważyli sami, zwiedzając je – powiedział Przemysław Trawa, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) w trakcie uroczystego otwarcia ekspozycji.

A było co zwiedzać, bowiem tegoroczna wystawa zajęła ponad 26 tys. m2. Swoją ofertę prezentowało na niej 552 uczestników (wystawców i firm reprezentowanych). – Te targi co roku to impuls do poznania nowych osób, nowych sposób działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Myślę, że te najbliższe dni, które spędzimy na dyskusjach, na zapoznawaniu się z nowymi technologiami, przyniosą nam ciekawe spostrzeżenia i wyjedziemy z Poznania bogatsi o nowe doświadczenia – życzył sobie i zebranym na uroczystości otwarcia Targów POL-ECO-SYSTEM Maciej Grabowski, minister środowiska.

Działać odpowiedzialnie!
Oficjalnemu otwarciu Targów towarzyszyła debata „Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”. Udział w niej wzięli kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson oraz Maciej Grabowski, minister środowiska. Moderatorem dyskusji był prof. Andrzej Mizgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Szczególnym elementem dyskusji była encyklika papieska „Laudato si’”, poświęcona trosce o Ziemię jako Wspólny Dom. Treści dyskutowane przez panelistów doskonale wpisywały się w tegoroczne przesłanie Targów POL-ECO-SYSTEM, a mianowicie że ekonomia nie istnieje bez ekologii. – Zysk nie może być jedynym celem w biznesie. Wówczas nie będzie to sprawiedliwe. Każda działalność musi mieć długofalowy charakter i uwzględniać wszystkie skutki, jakie niesie. Zawsze trzeba brać odpowiedzialność za środowisko i ludzi, którzy w procesach biznesowych uczestniczą – mówił kardynał. Jego zdaniem, celem biznesu jest tworzenie wspólnego dobra, poprzez dystrybucję. – Biznes to usługi dla ludzi i to oni powinni być w centrum uwagi. Każda działalność, która ma wpływ na ekologię, ma wymiar globalny i trzeba o tym pamiętać – stwierdził reprezentant Watykanu. – Przesłanie „Czyńcie sobie ziemię poddaną” nadal jest aktualne, ale nie oznacza złego traktowania Ziemi i przyzwolenia na to. Otrzymaliśmy surowce i paliwa, ale już naszym zadaniem jest wytworzyć z nich finalne produkty. Zróbmy to odpowiedzialnie.

Klucz do rozwoju i doskonalenia
Prezentowane w Poznaniu ekologiczne rozwiązania niejako odpowiadały na wątki poruszane podczas debaty. Branża recyklingu, odpadów, gospodarki komunalnej, energii i energii odnawialnej, a także firmy posiadające ofertę z zakresu rekultywacji, rewitalizacji, ochrony powietrza, wody, klimatu, hałasu i wibracji oraz niskoemisyjnego transportu i małej architektury miejskiej – wszyscy zwracali uwagę na to, że prezentowane produkty pozwalają nie tylko chronić środowisko, ale też oszczędzać pieniądze, zasoby i czas. Właśnie to połączenie stanowi klucz do rozwoju i doskonalenia, które pomagają sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed firmami i samorządami Unia Europejska oraz zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne.

Wielu wystawców na Targach POL-ECO-SYSTEM zaprezentowało nowości. Na ekspozycji można było zobaczyć modele rozdrabniaczy, przesiewaczy, separatorów, brykieciarek, pras belujących, rębarko-rozdrabniaczy czy też suszarni taśmowych. Nie zabrakło też najnowszego sprzętu komunalnego do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz terenów zieleni, a także skomplikowanego sprzętu do analiz i pomiarów zanieczyszczeń. Targi stworzyły zatem szansę, by poznać nowe rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami – od nowoczesnych systemów koszy i precyzyjnego ważenia odpadów, poprzez technologie do ich stabilizacji, po narzędzia mobilne. Wystawcy zaprezentowali również technologie poprawiające komfort i jakość życia, jak choćby automatyczną identyfikację kontenerów, up-grade nawigacji tras odbioru odpadów czy też biośrodki chemiczne do czyszczenia czy odtłuszczania powierzchni.

Miasteczko i ekologiczne wzornictwo
Od kilku edycji Targów swoje miejsce na ekspozycji mają dwie przestrzenie specjalne – Miasteczko Ekologiczne oraz wystawa Eco Design. W tym roku pierwsza z nich zaskoczyła swoją odsłoną. Przechadzając się „uliczkami” Miasteczka, zwiedzający zapewne zastanawiali się, czy tak będą wyglądać miasta przyszłości: z elektrycznymi samochodami, hybrydowymi rowerami i energetycznymi autobusami. Wzrok przyciągały m.in. estetyczna architektura i ekorozwiązania dla miast. Z kolei w innym pawilonie można było zwiedzić wyjątkową wystawę – Eco Design, łączącą nowoczesne wzornictwo z troską o środowisko. Na ekspozycji prezentowano 57 produktów zgłoszonych do Konkursu Ministra Środowiska pod tym samym tytułem, które zakwalifikowały się do wystawy finałowej.

miasteczko ekologiczne

Róg obfitości
Zróżnicowany, mocny merytorycznie program – tak w pigułce można opisać wydarzenia towarzyszące tegorocznym Targom POL-ECO-SYSTEM. A było w czym wybierać, gdyż w tym roku zwiedzający i wystawcy mieli możliwość wzięcia udziału – jak podał organizator Targów – aż w blisko 50 konferencjach i seminariach. Z pewnością tego typu wydarzenia stanowią doskonałe dopełnienie prezentowanej na Targach oferty, jednak pozostaje pewien niedosyt, gdyż taka obfitość imprez towarzyszących nie pozwoliła wziąć udziału we wszystkich wydarzeniach.

Przez cztery targowe dni w kilkunastu salach odbywały się seminaria, które poruszały najistotniejsze kwestie związane z ochroną środowiska. Nie sposób wymienić wszystkich, warto jednak wspomnieć o tych, które towarzyszą Targom już od lat, takie jak Envicon, Forum Czystej Energii, Forum Recyklingu, Glob Pełen Energii, Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska czy Strefa RIPOK, ale też o debiutujących w tym roku imprezach: konferencja „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska”, Norweski Dzień Innowacji, Strefa Kariery oraz Strefa Ograniczania Niskiej Emisji.

Strefa RIPOK
Przez trzy targowe dni wielu ciekawych referatów można było wysłuchać w Strefie RIPOK. Jej organizatorami były firma EKORUM z Poznania oraz MTP. Program poszczególnych dni Strefy został tak przygotowany, by omówić najważniejsze kwestie dotyczące zarządzania i funkcjonowania zakładów o statusie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

strefa RIPOK

Na pierwszy ogień poszły zatem rozważania natury prawnej. Tematy te zostały omówione przez czołowych prawników zajmujących się branżą odpadową – prof. dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, mec. Annę Specht-Schamperę i mec. Macieja Kiełbusa. Pierwszy z wymienionych prelegentów skupił się głównie na zmianach prawa w zakresie gospodarki odpadami. Odniósł się zatem m.in. do ustaw o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Z kolei M. Kiełbus pochylił się nad kwestią obowiązku aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), jakże istotnej dla funkcjonowania RIPOK-ów. Według prawnika, jednym z najistotniejszych problemów związanych z WPGO jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Równie istotną kwestią jest nieuwzględnianie w tych planach hierarchii postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiednich instalacji do przetwarzania odpadów. Natomiast o zmianach w rozporządzeniu o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów (MBP) i ich konsekwencjach dla RIPOK-ów opowiedziała A. Specht-Schampera. Jak zaznaczyła prelegentka, twórcy projektu rozporządzenia MBP odstąpili od sformułowania szczegółowych wymagań prowadzenia procesu mechanicznego, w odróżnieniu od tego, co uczynili względem procesu biologicznego przetwarzania. – Takie działanie zasługuje na krytykę! Procesy mechanicznego przetwarzania prowadzone są z zastosowaniem odmiennych, często „nierównych” sobie technik czy technologii. Można bowiem pod to „podciągnąć” zarówno separatory optyczne, jak i zwykłe „przesiewacze” – stwierdziła mec. Specht-Schampera.

Nie mniej interesującą tematykę poruszył w swoim wystąpieniu Jarosław Roliński z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a mianowicie finansowania zadań w gospodarce odpadami na przykładzie realizowanych przedsięwzięć. – Patrzmy na system! – apelował do zebranych przedstawiciel NFOŚiGW, mówiąc o konieczności nowego spojrzenia na RIPOK-i. – Musimy myśleć o RIPOK-ach jako instalacjach elastycznych, które nie staną się kosztownymi „pomnikami” nieaktualnych koncepcji. Zasygnalizował on również, że przy udzielaniu dofinansowania na budowę lub modernizację regionalnych instalacji ze środków NFOŚiGW, uwzględniana będzie analiza dalszego postępowania z odpadami wytworzonymi w RIPOK-ach. Ponadto wymagane będzie integrowanie funkcji RIPOK-a z innymi funkcjami realizowanymi w jednej instalacji, np. przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnego zbierania. Do tego będzie wymagana coraz staranniejsza analiza rynku i zapotrzebowania na funkcje technologiczne, uwzględniająca również pełnienie funkcji instalacji zastępczych.

O problemach napotykanych podczas aktualizacji WPGO opowiedział Marek Kundegórski z firmy Grontmij. W jego ocenie, aktualnie istnieje potrzeba określenia rekomendowanego składu morfologicznego odpadów komunalnych jako wyjściowego parametru do prognoz. – Wydaje się bowiem, że obecnie nie ma opracowanych wiarygodnych danych, które pozwalałyby na odejście od struktury składu morfologicznego odpadów, opracowanej w 2010 r. przez dr. Ryszarda Szpadta, w oparciu o wieloletnie badania – stwierdził M. Kundegórski. Uważa on również, że strumień odpadów o kodzie 19 12 12, wysortowanych ze strumienia odpadów komunalnych, jest w obecnym systemie sprawozdawczości trudny, a nawet niemożliwy do zweryfikowania – z racji przemieszczania znaczącej części tego strumienia poza województwami. Według prelegenta, wśród zidentyfikowanych problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wskazane byłoby określenie potrzeby podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia do funkcjonowania spójnego systemu monitorowania gospodarki odpadami w postaci sprawnej bazy danych. – Oznacza to konieczność rozwijania lokalnych baz danych przy urzędach marszałkowskich na potrzeby zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi – przekonywał M. Kundegórski. – Istnieje też potrzeba wdrożenia systemu monitorowania produkcji paliwa z odpadów i wprowadzenia przepisów pozwalających na kontrolę tego kierunku przetwarzania odpadów komunalnych. Nie mniej istotne jest wprowadzenie zakazu wytwarzania odpadów o kodzie 19 12 09 w instalacjach mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, a nie tylko w części mechanicznej instalacji MBP.

Strefa Ograniczania Niskiej Emisji
Spore zainteresowanie targowych gości budziła tegoroczna nowość wśród wydarzeń towarzyszących Targom, a mianowicie „Strefa ograniczania niskiej emisji”. Jej organizacji podjęły się MTP oraz firma EKORUM. Pole do dyskusji dała m.in. ustawa „antysmogowa”, która na początku października br. została podpisana przez Prezydenta RP. Stała się bowiem ona dla władz samorządowych realnym narzędziem do ograniczania tzw. niskiej emisji. O tym, co „wisi” w naszym powietrzu, jak zapobiegać zanieczyszczaniu powietrza, jak badać jego jakość oraz prawne aspekty działań podejmowanych na rzecz ograniczania niskiej emisji – m.in. na tego typu zagadnieniach skupiły się referaty i dyskusje w Strefie. Ponadto przedstawiono doświadczenia z wprowadzenia programów ograniczania niskiej emisji w wybranych polskich miastach.

strefa Ograniczania niskiej emisji

O pyłach i innych cząstkach stałych, obecnych w atmosferze, opowiedział zebranym prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Co możemy zrobić, by obniżyć zapylenie miasta? – pytał i od razu odpowiadam profesor: – Na pewno ważne będą naturalne elektrofiltry, czyli do walki z zanieczyszczeniem powietrza możemy wykorzystać roślinność. Ponadto warto pomyśleć o reorganizacji ruchu miejskiego dużych aglomeracji. I – co chyba najważniejsze – musimy ograniczyć emisję pyłów z palenisk domowych. Nieodzowna będzie tu edukacja mieszkańców.

Niezwykle ciekawą prezentację miała również dr hab. inż. Klaudia Borowiak z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mówiąc o toksykologii poszczególnych zanieczyszczeń powietrza, zwróciła ona uwagę na ich wpływ na zdrowie człowieka, środowisko przyrodnicze i materialne. Szczególnie interesujące były wyniki badań prowadzonych na roślinach. Kancerogenny wpływ zanieczyszczeń powietrza na liście najlepiej obrazowały zaprezentowane przez prelegentkę fotografie. Jak mierzyć jakość naszego powietrza i co mówią nam te wyniki starali się wyjaśniać kolejno Anna Chlebowska-Styś z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Krzysztof Pawłowski z firmy ATUT w Lublinie oraz Agata Chełstowska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Drugi dzień Strefy poświęcony był w głównej mierze aspektom prawnym i finansowym związanym z zanieczyszczeniem powietrza. Wymogi dotyczące jakości powietrza w przepisach unijnych i krajowych zaprezentował Maciej Kiełbus z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. Starał się on przybliżyć zebranym najnowsze regulacje prawne w tym zakresie, przy okazji wskazując, jak można wykorzystać ustawę „antysmogową” do walki z niską emisją w gminie. Z kolei Roman Głaz z Departamentu Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska przedstawił Krajowy Program Ochrony Powietrza. Wreszcie te prawne dywagacje podsumował poseł Tadeusz Arkit, mówiąc o konsekwencjach nowej ustawy „antysmogowej” dla gmin. Ten blok tematyczny spięła dyskusja panelowa pt. „Problemy w realizacji programów ograniczania niskiej emisji”, w której udział wzięli trzej wcześniej wymienieni prelegenci. Jej moderatorem był Piotr Strzyżyński z portalu SOZOSFERA.pl (partner merytoryczny Strefy Ograniczania Niskiej Emisji).

Drugą część tego dnia zdominowała tematyka finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Swoje prezentacje mieli tu przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Trzeci dzień obfitował w referaty dotyczące praktycznych doświadczeń samorządów i organizacji w ograniczaniu niskiej emisji. Swoimi aktywnościami w tym zakresie pochwalili się m.in. Małgorzata Napierała i Karina Grzeszkowiak-Gabruk z Urzędu Miejskiego w Pniewach czy Marian Bartkowiak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna, a także Piotr Siergiej, reprezentujący Polski Alarm Smogowy. Sporo interesujących informacji przekazał zebranym również Marcin Adamski z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, opowiadając o wykorzystaniu danych przestrzennych w zarządzaniu informacją o niskiej emisji. Konferencję zakończyła prezentacja przedstawicielki Krajowej Agencji Poszanowania Energii na temat poszukiwania nowych możliwości dla polsko-niemieckiej współpracy w zakresie lokalnych strategii niskoemisyjnych.

W kontekście ostatnich doniesień medialnych, dotyczących wręcz katastrofalnej jakości powietrza w polskich miastach, nie powinien dziwić fakt, iż Strefa Ograniczania Niskiej Emisji cieszyła się niemałym powodzeniem (odwiedziło ją ok. 250 osób). Zaproszeni do udziału w konferencji prelegenci jasno wskazywali, że dziś najistotniejszym sposobem na ograniczanie niskiej emisji jest edukowanie społeczeństwa. Polacy muszą być świadomi, że spalanie złej jakości paliw, w tym m.in. odpadów, to główna przyczyna powstawania smogu. I tylko korzystanie z bardziej przyjaznych środowisku sposobów ogrzewania (gazowe, elektryczne, oparte na odnawialnych źródłach energii) bądź podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej może odwrócić negatywny trend pogarszania się jakości powietrza, którym oddychamy. A efektywnym narzędziem wspierającym te działania będzie też ograniczanie ruchu samochodów w centrach miast i tworzenie tzw. zielonych stref.

Budownictwo pasywne
Wśród odbywających się na Targach wydarzeń warto jeszcze wspomnieć o II Konferencji „Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone”, której organizatorem było Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim bowiem blisko 130 osób.

Konferencję otworzył Bartosz Królczyk, prezes Stowarzyszenia, który poruszył kwestię korzyści budownictwa zrównoważonego, a także jego wpływ na środowisko. Z kolei para architektów: Martyna Rudzka oraz Mark Krebs z biura Bjerg Arkitektur omówiła przykłady budownictwa pasywnego rodem z Danii, wśród których znalazły się obiekty mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z obiektami wybudowanymi w tych standardach zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a także poznać szereg nowych rozwiązań, technologii i materiałów dla budynków pasywnych i energooszczędnych. Natomiast Agnieszka Figielek, Certyfikowany Europejski Projektant Budownictwa Pasywnego PHI w Darmstadt, rozpatrzyła wpływ naturalnych czynników na charakterystykę energetyczną budynków pasywnych. Z kolei tematykę budynków energooszczędnych z lokalnych materiałów naturalnych przybliżył uczestnikom Paweł Sroczyński z Cohabitat Foundation. Czym jest certyfikacja BREEAM i LEED w odniesieniu do efektywności energetycznej budynków? Na to pytanie odpowiedział zebranym Marcin Cierpisz, przedstawiciel firmy Grontmij. Z kolei temat zielonych dachów, z uwzględnieniem korzyści i kosztów, zaprezentowała Marta Żaryn, architekt krajobrazu, zaś na kwestiach gospodarowania wodą i ściekami w domu pasywnym skupili się Mariusz Piasny i Mikołaj Rogasik z firmy MPI. O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budownictwie pasywnym opowiedział natomiast Michał Szewczyk ze spółki Bison Energy. Finansowe wsparcie dla inwestycji w budynki zielone użyteczności publicznej omówiła Kinga Świtalska z WFOŚiGW w Poznaniu. Kulminacyjnym momentem całej konferencji była prezentacja B. Królczyka na temat publikacji i aplikacji wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej, a dotyczącej właśnie zagadnień związanych z budownictwem pasywnym.

Deszcz nagród
Tegorocznej edycji targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu towarzyszył również deszcz nagród i wyróżnień. Wręczono je pierwszego dnia Targów, podczas uroczystości otwarcia.

W pierwszej kolejności uhonorowano laureatów Złotych Medali MTP. Dziewięć statuetek trafiło do przedstawicieli firm reprezentujących branże odnawialnych źródeł energii, odpadów oraz oczyszczania (czytaj http://sozosfera.pl/a-srodowisko-i-gospodarka/znamy-zlotych-medalistow-pol-eco-system-2015).

Wyróżniono także 12 stoisk najlepiej zaaranżowanych na targach. Statuetki Acanthus Aureus powędrowały do Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz firm Terberg Matec Polska, PRONAR, EKOCEL, Kärcher, 4 M, AK NOVA, WENDE RECYCLINGTECH, ENERIS Surowce i PELLAS X.

Podczas gali Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wręczył również „Zielone Oskary”, czyli Certyfikaty EMAS, które otrzymują organizacje spełniające najwyższe standardy ochrony środowiska. Trafiły one do pięciu firm, które w ostatnim roku dołączyły do rejestru Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS): do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, firmy PTS ALBA z Chorzowa, spółki SITA Południe z Częstochowy, Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań z Warszawy oraz firmy OSI Food Solutions Poland – Zakład w Ostródzie.

Rozstrzygnięto także prestiżowy konkurs ECO DESIGN, nad którym patronat objął Minister Środowiska. Inicjatywa ta skierowana była do producentów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. W tej dziedzinie najlepszy okazał się produkt „Tree In the Bottle” firmy Hair O’right International Corporation. Drugie miejsce przypadło w udziale firmie enJOINER/BUK Agnieszka Bukowska za Wielofunkcyjny System Eko-Kubik. Trójkę laureatów dopełnia produkt Trybeco Terra26 firmy TrybEco/S2 Projekt.

Na koniec uroczystości wręczono certyfikaty i dyplomy programu „Solidny Partner” Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu. Otrzymały je zarówno organizacje branżowe, jak i osoby zasłużone w promocji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

W trakcie Targów wręczone zostały także nagrody w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, w którym za działania związane z podnoszeniem efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi nagrody i wyróżnienia zebrał szereg podmiotów.

Do zobaczenia za rok!
Szeroko pojęta branża ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Dynamikę tę można było zauważyć zarówno w ofercie prezentowanej przez wystawców, jak i w tematyce targowych konferencji. Kolejne Targi już za rok. Odbędą się one w dniach 11-14 października 2016 r.

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny