Świadectwa weryfikacji innowacyjnych technologii

Świadectwa weryfikacji innowacyjnych technologii z dotacjami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że na pozyskanie Świadectw Weryfikacji dla swoich innowacyjnych technologii przedsiębiorcy mogą pozyskać do 100 tys. zł.

Przy okazji NFOŚiGW zaznacza, że nabór wniosków o dotacje wydłużono do końca 2022 r.

Na działania związane z procedurą Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV – ang. Environmental Technology Verification) zwiększono możliwą do pozyskania kwotę z 50 do 100 tys. zł.

Dofinansowanie weryfikacji innowacyjnych technologii

Wsparciem objęte są dwie kategorie wydatków dotyczących: sporządzenia dokumentacji ETV przez Jednostkę Weryfikującą oraz przeprowadzenia badań na potrzeby potwierdzenia efektu działań weryfikowanej technologii.

Jak wskazuje NFOŚiGW, obecnie obowiązujący termin przyjmowania wniosków ustalono na 29 grudnia 2022 r. Beneficjentami wsparcia mogą być przedsiębiorcy.

Programy ETV są realizowane w takich krajach, jak USA, Kanada i Japonia. W Unii Europejskiej ETV, określany jako ETV UE, jest programem pilotażowym, którego zadaniem jest pomoc wytwórcom i dostawcom innowacyjnych technologii środowiskowych we wprowadzeniu ich produktów na rynek, czyli w tzw. komercjalizacji. Pilotażem ETV EU zostało objętych tylko siedem krajów Unii Europejskiej (UE). Są to: Polska, Dania, Francja, Finlandia, Czechy, Belgia, Wielka Brytania.

Firmy, które poddadzą swoje produkty weryfikacji w ramach ETV EU uzyskują niezależny dowód sprawności weryfikowanych parametrów swoich technologii. Weryfikacja kończy się także pozyskaniem poświadczenia innowacyjnych cech technologii, a także potwierdzeniem korzyści dla środowiska. Po zakończeniu procedury ETV EU dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji, które zostaje opublikowane w rejestrze zweryfikowanych technologii Komisji Europejskiej. Uzyskując Świadectwo ETV EU przedsiębiorcy zwiększają wiarygodność deklarowanych sprawności tworzonych nowatorskich technologii, stając się bardziej konkurencyjnymi – podkreśla NFOŚiGW.

Potencjał w zakresie innowacji i ochrony środowiska do weryfikacji

Do ETV kwalifikują się wszystkie technologie, które wykazują potencjał w zakresie innowacji i ochrony środowiska. W fazie pilotażowej ETV EU obejmuje trzy obszary technologiczne. Pierwszy z nich to oczyszczanie i monitoring wody, w tym monitorowanie jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków. Drugi obszar obejmuje materiały, odpady i zasoby. W szczególności dotyczy oddzielania i sortowania odpadów stałych, recyklingu materiałów, zagospodarowania produktów i substancji chemicznych wycofywanych z użycia, a także produktów opartych na biomasie. Trzeci obszar to technologie energetyczne, czyli energia ze źródeł odnawialnych, energię z odpadów oraz technologie energooszczędne).

Weryfikacja nowych technologii środowiskowych jest prowadzona przez wykwalifikowane i niezależne jednostki weryfikujące. Jednostka taka otrzymuje zgłoszenie od producenta, określa parametry, które mają być weryfikowane oraz konieczne do wykonania badania technologii. Następnie przygotowuje dokumenty końcowe. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, niezbędnych do potwierdzenia sprawności technologii, ich wykonanie zleca się akredytowanym jednostkom badawczym lub laboratoriom analitycznym – informuje NFOŚiGW.

Regulamin naboru oraz szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego dotyczącego ETV opublikowano na stronie internetowej NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny