Strategia elektromobilności dla Legnicy

Strategia elektromobilności dla Legnicy

Rada Miejska Legnicy na sesji, która odbyła się 25. listopada br. jednogłośnie uchwaliła „Strategię rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”. To pierwszy w Polsce taki dokument strategiczny – podkreśla Urząd Miasta Legnica (UM).

Dokument opracowany został z udziałem mieszkańców miasta i ma odpowiadać na wyzwania rozwijającego się rynku elektromobilności i paliw alternatywnych oraz określać realizację celów polityki klimatycznej. To – jak zaznacza legnicki magistrat – narzędzie służące popularyzacji nisko- i bezemisyjnego transportu publicznego i prywatnego oraz stymulowaniu popytu na proekologiczne formy przemieszczania się. Strategia jest także realną szansą na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na niezbędne inwestycje i przedsięwzięcia publiczne w tym zakresie.

Strategia elektromobilności dla Legnicy – sześć celów

Opracowanie określa kierunki oczekiwanych zmian w rozwoju elektormobilności w Legnicy. Zdefiniowano je w sześciu, uzupełniających się wzajemnie celach strategicznych, do których zaliczono: „Elektromobilny samorząd”, „Rozwój zero i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej”, „E-ulgi podatkowe”, „Świadomy mieszkaniec”, „Ekologiczny transport indywidualny” i „Inteligentne miasto”.

Strategia przewiduje zwiększanie udziału pojazdów nisko- i zeroemisyjnych (elektrycznych) we flocie pojazdów wykorzystywanych do zadań publicznych, w tym zbiorowego transportu publicznego. Zakłada rozwój i unowocześnienie infrastruktury komunikacji miejskiej, utworzenie węzła przesiadkowego oraz poprawę efektywności układu transportowego w mieście – tłumaczy UM.

Ponadto promuje ona rozwój proekologicznego transportu indywidualnego, w tym alternatywnych form przemieszczania się. Zachęca do użytkowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, proponując preferencje dla ich użytkowników oraz wsparcie dla tworzenia sieci punktów ładowania. Przewiduje także kontynuację Legnickiego Roweru Miejskiego, wzmacniając jego rozwój poprzez włączanie do systemu pojazdów elektrycznych oraz rozbudowę sieci dróg rowerowych.

Strategia proponuje również szereg inteligentnych rozwiązań miejskich w sferze wynajmu samochodów na minuty (car-sharingu), monitorowania transportu, systemów parkingowych, integracji taryfowo-biletowej oraz wdrażania aplikacji użytkowych na urządzenia mobilne. Przewiduje ponadto realizację działań edukacyjnych i popularyzatorskich.

Legnicki magistrat dodaje, że wyznaczone w dokumencie cele zawierają długookresową i szeroką wizję rozwoju elektromobilności w mieście, a każdy z elementów wizji powstał na podstawie szczegółowej diagnozy stanu obecnego oraz oczekiwań mieszkańców, wyrażonych w przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Strategia elektromobilności dla Legnicy i przewidywane korzyści dla miasta

Według UM, realizacja celów założonych w Strategii powinna przynieść wymierne korzyści społeczne, do których należy zaliczyć znaczące ograniczenie niskiej emisji i hałasu ze źródeł transportowych, popularyzację zbiorowej komunikacji miejskiej i wzrost liczby podróży rowerami. Wśród wymienianych korzyścią są także ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta, wzrost popytu na bezemisyjne pojazdy elektryczne i wzrost świadomości mieszkańców Legnicy w zakresie ekologii.

Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane kwotą 42435 zł z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” – dopowiada UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama